Codi Ètic

Principis bàsics
El projecte de SOM Espluga neix amb el compromís de ser una eina social activa per contribuir a la construcció d’una societat més justa, més lliure i més democràtica.

SOM Espluga assumeix el compromís de ser un projecte polític progressista, plural, independentista, no dogmàtic, defensor dels drets humans i de la cultura de la pau en tots els àmbits de la societat.

SOM Espluga vol contribuir de manera activa per construir una nova política d’aprofundiment democràtic, transparència informativa de la gestió pública i participació activa de la societat en el control de les decisions i de les tasques de govern. Des de SOM Espluga treballarem per a la implantació d’una democràcia real, contribuirem en la consolidació d’una ètica de la vida pública pel bé comú i posarem en pràctica els valors de la transparència i de radicalitat democràtica propis del que reclama la nostra societat.

El present Codi Ètic recull molts dels principis no escrits observats per diferents projectes de la tradició democràtica d’esquerres i sobiranista, com a codi de conducta per a les persones que formen part de la llista electoral i els càrrecs institucionals i orgànics, així com els càrrecs de lliure designació.

Relacions, conductes i participació
Les persones integrants de SOM Espluga, tant si ostenten càrrecs públics com si no, han de poder expressar-se amb llibertat dins dels òrgans de participació i decisió del projecte i, alhora, d’estar en condicions d’establir un diàleg honest amb la resta dels partits polítics com a representants d’expressions de la societat i la ciutadania.

 1. Qualsevol persona integrant de SOM Espluga ha de ser lleial al projecte. Això no coarta la pròpia llibertat de consciència, d’opinió i d’expressió, garantint la crítica constructiva, el debat intern, la convivència i la vida democràtica.
 2. Els insults i desqualificacions personals, els sectarisme, el nepotisme i l’obediència obligatòria a opinions no consensuades seran considerades actituds reprovables.
 1. Es reconeixerà la plena igualtat de totes les persones membres a participar, sense cap discriminació, en les activitats de SOM Espluga, així com a ser-ne informades. Això implica el rebuig de tota discriminació per raó de sexe, origen, ètnia i creences.
 2. Les decisions consensuades s’han de basar sempre en el debat previ, i s’hauran de prendre democràticament, fent prevaldre el rigor i la raó. Les decisions democràtiques vinculen el conjunt de les persones membres. Les discrepàncies s’han de manifestar des de la lleialtat i manifestar-se democràticament.
 3. En cas de conèixer-se males pràctiques, com poden ser la corrupció o falsedat pública, hauran de ser comunicades i denunciades.

SOM Espluga i les institucions contra la corrupció
Les administracions, entitats al servei de la ciutadania, han de ser lliures d’interessos partidistes o particulars.

 1. Es defensarà la regeneració democràtica de la política com a valor a promoure i a seguir en les nostres actuacions, rebutjant qualsevol actitud corrupta, sigui o no perseguida judicialment, per lesionar interessos generals afavorint interessos privats il·legítims.
 2. Les persones que ocupen càrrecs institucionals, de designació directa, i totes les persones membres de SOM Espluga assumeixen el compromís de seguir un comportament actiu contra: l’especulació de qualsevol mena, el tràfic d’influències, les malversacions de cabals públics, la degradació del territori o del medi ambient i qualsevol altra forma de corrupció.
 3. SOM Espluga defensarà el laïcisme, tot i respectant les creences religioses, en les seves relacions amb les institucions i la societat.
 4. Les persones membres de SOM Espluga han d’actuar sempre de bona fe i mantenir una conducta personal honesta i íntegra en l’activitat pública. En tot moment avantposaran el benestar de la societat al benefici personal.
 5. Els càrrecs electes de SOM Espluga han de vetllar pel bon ús dels béns públics gestionats, i no podran beneficiar-se’n per a ús personal.

SOM Espluga i els mitjans de comunicació
La utilització dels mitjans de comunicació com a pont entre la ciutadania i la política ha esdevingut vital en la nostra societat, i és la forma més ràpida i directa de donar a conèixer l’ideari de SOM Espluga. Aquesta relació entre ciutadania i política ha de ser presidida per la transparència i la col·laboració.

 1. Les persones membres de SOM Espluga seran responsables del seu bon nom i de les seves opinions que publiquin o comuniquin als mitjans de comunicació o a les xarxes socials.
 1. Serà considerat reprovable emetre filtracions informatives, així com també comunicacions en nom de SOM Espluga sense estar-ne autoritzat ni aprovat el seu contingut.
 1. Serà censurable tota declaració o informació manipulada, demagògica o falsa.
 2. En cas de donar una informació errònia, aquesta haurà de ser rectificada el més aviat possible.

Sobre les responsabilitats executives en el sí de les institucions
SOM Espluga és un aglutinant polític que es basa en una concepció del poder polític com un instrument de transformació social i nacional que, seguint la política d’inspiració progressista i sobiranista, rebutja l’exercici del poder pel poder.

 1. L’exercici d’un càrrec no genera ni produeix cap diferencia ni privilegi entre els membres de SOM Espluga. El càrrec està al servei de la ciutadania, i ha de ser coherent amb el compromís assumit amb l’acceptació del càrrec. Aquest compromís li exigeix més transparència en la gestió, dedicació, eficàcia i servei democràtic.
 1. Cap càrrec amb dedicació exclusiva podrà treballar simultàniament en altres feines remunerades, sigui de forma directa o indirecta.
 1. Cap càrrec concedirà o facilitarà concessions i contractació de serveis públics obviant els procediments legals establerts.
 1. Cap membre ni càrrec podrà fer ús en benefici propi de les informacions obtingudes de la seva activitat o càrrec.
 2. Qualsevol membre o càrrec estarà obligat a denunciar qualsevol xantatge, pressió, o proposta econòmica per prendre acords.
 3. Cap persona ocuparà el mateix càrrec dins del govern durant més de vuit anys consecutius.
 4. Es revisaran i es faran públics els conceptes i imports de les retribucions dels càrrecs electes, i es donarà a conèixer l’activitat realitzada que es derivi de l’exercici de cada càrrec, com a mecanisme de transparència i control.
 5. No es podran exercir simultàniament dos o més càrrecs públics, a excepció dels casos d’obligatorietat legal.

Mesures amb l’administració de justícia
La ciutadania ha de saber que els seus representants actuen, en tot moment, amb total transparència i honestedat pel bé del poble.

 1. Cap càrrec acceptarà obsequis que no siguin considerats mers actes de cortesia.
 2. Les persones que ocupin càrrecs institucionals i que resultin imputades en un cas de corrupció, malversació, suborn o prevaricació, seran separades de les seves funcions i retribucions fins la resolució completa del procés judicial o la seva desimputació.

Aquest codi ètic el subscriuen totes les persones que integren el projecte de SOM Espluga.
L’Espluga de Francolí, dissabte 11 de maig de 2019

Descarrega la versió en català