HABITATGE I MOBILITAT

L’Ajuntament ha de garantir habitatge assequible, sobretot per als joves, amb l’objectiu de frenar el despoblament i l’envelliment del municipi i de la comarca. S’ha de pensar en la mobilitat, el transport públic i els aparcaments per millorar la connectivitat interna i externa del municipi.

És per aquests motius que proposem:

  • Crear un cens d’habitatges buits per conèixer la situació actual i redactar el Pla Local d’Habitatge. Aquest document serà l’eina per definir polítiques d’habitatge que permetin ampliar l’oferta existent.
  • Implementar ajudes per rehabilitar habitatges vells posant-los a lloguer a preus assequibles amb l’objectiu de potenciar l’arrelament del jovent al poble i disminuir el nombre d’immobles desocupats.
  • Rehabilitar els habitatges de l’antiga caserna, ubicada a la urbanització Carreras, per llogar-los a preus assequibles i així incrementar l’oferta d’habitatge social.
  • Donar a conèixer les eines i ajuts que ja existeixen en l’àmbit d’habitatge, com ara la borsa d’habitatge comarcal, amb l’objectiu d’incentivar el lloguer, millorar l’accessibilitat i impulsar la rehabilitació d’habitatges existents.
  • Donar prioritat, amb més puntuació a les bases dels ajuts, a les actuacions de millora d’habitatge que es desenvolupin al casc antic, que millorin l’eficiència energètica dels edificis i que redueixin les barreres arquitectòniques.
  • Promoure la creació d’una plataforma multi-ajuntaments a favor del transport públic, especialment el ferroviari, per tal de reclamar millores en la connectivitat de l’Espluga amb Valls, Reus, Tarragona, Lleida i Barcelona.
  • Implementar un sistema de mobilitat de sentit únic per a vehicles als carrers de l’Espluga, sempre que sigui possible, per facilitar la circulació dins del casc urbà.
  • Plantejar els projectes d’obres d’espais públics de manera que tinguin en compte tots els elements afectats (mobiliari, estat dels serveis existents, sentits de circulació, aparcaments…) perquè l’espai públic de l’Espluga respongui a una planificació global i coherent.
  • Augmentar les places d’aparcament lliure i repensar la zona blava, juntament amb veïns i comerciants, per millorar la mobilitat a tot el municipi.
  • Crear una Ruta Escolar senyalitzada per als infants amb l’objectiu de reduir el trànsit rodat, augmentar la seguretat viària i potenciar alternatives de transports als vehicles de motor.