Resum de les aportacions, precs i preguntes de SOM Espluga al ple de gener de 2016

SOM Espluga retreu a David Rovira que hagi plantejat a l’Equip de l’Espluga FM Ràdio, en forma d’ultimàtum, la proposta per engegar l’emissora municipal. 

Preguntes sobre l’acta anterior

Es va iniciar el Ple amb la lectura, per part del secretari municipal, de l’acta del Ple anterior, el de desembre de 2015.

La regidora de SOM Espluga, Laura Ruiz de Porras, en relació a aquest document va citar el paràgraf següent:

“Finalment [el regidor de SOM Espluga Josep Maria Vidal] torna a treure els papers que en el Ple passat el Secretari no es va voler mirar i als que ha fet referència en el primer punt de l’ordre del dia de la sessió d’avui per ensenyar que a la portada no hi apareixia cap nom i per tant no es podia saber de qui eren. Examinats aquests es comprova, que tal com ja havia dit el secretari, i així ho va reflectir a l’acta, es referien al Sr. Antoni Vendrell”.

Tot seguit Ruiz de Porras va preguntar com podia produir-se el fet que el secretari no es llegís un document entregat per un regidor. També va preguntar com és que feia constar a l’acta que els documents lliurats feien referència al regidor Antoni Vendrell si no s’havien examinat. A continuació Ruiz de Porras va instar el secretari a demanar disculpes.  

El portaveu del Grup Municipal de SOM Espluga, Jordi Miró, va exposar sobre l’acta del ple anterior feia referència a una intervenció seva al punt de precs i preguntes que no va constar en acta. Intervenció en la que lamentava l’absència del senyor alcalde per motius de salut (raó per la qual li va desitjar una ràpida recuperació) però també perquè no podia dirigir els seus comentaris a l’alcalde directament durant la celebració del passat Ple. Miró va dir que ell no clasificaria de queixes les seves paraules, sinó que el que va fer va ser “constatar uns fets, uns incumpliments del ROM per part de l’alcalde i una deixadesa en l’exercici del seu càrrec.“Des de l’últim ple ordinari, el 29 d’octubre, han passat diverses coses de les que em sembla que no es poden deixar passar. Primer, la no convocatòria del ple ordinari del mes de novembre, la queixa no la vaig basar sols en el ROM si no també en l’acord del ple d’organització. I pel que fa a l’absència de l’alcalde en els Consell d’alcaldes, també estaria be que hi constés la resposta de l’alcaldessa accidental en el sentit que no sabia si hi podria anar una persona diferent al Consell d’alcaldes i també estaria bé que es recollís la meva resposta en el sentit que altres pobles ho fan, per tant l’Espluga també ho pot fer.”

Referent al fragment de l’acta: ”quan es fa menció a l’ADF fa que s’enceti una polèmica entre aquest regidor [Antoni Vendrell (Espluga Viva – CP)] i el Xavier Rosell, sobre l’ajuda i suport que reben per part de l’ajuntament, i sobre si havien demanat o no ajuda per a uns vestits.” el regidor Xavier Rosell (SOM Espluga – AM) diu que no és del tot cert, perquè en aquest punt ell mateix va agrair la tasca de l’ADF i recorda que només va comentar que era una entitat important per l’Espluga i que s’hauria de donar tot el suport possible. Rosell recorda que aquest comentari va fer que el regidor Vendrell li digués “m’ha estranyat que en el punt dels pressupostos no parlessis d’aquest tema”.

Ni el secretari ni l’alcalde accepten cap modificació de les proposades per SOM Espluga, per tant, l’acta es sotmet a votació i rep 5 vots a favor (els corresponents als grups de Convergència i Unió i Espluga Viva-CP) i 5 en contra (els de SOM). Com que hi ha hagut empat, es repeteix la votació, i la suma dels vots de SOM Espluga torna a ser la mateixa que els dels grups de CiU i EV-CP, per tant, l’alcalde exerceix el seu vot de qualitat tot aprovant l’acta.

Preguntes sobre els DECRETS d’alcaldia

Pel que fa als decrets d’alcaldia, els regidors de SOM Epsluga també formulen un seguit de preguntes.

La regidora Aïda Morgades pregunta si es té en propietat el piano que està a l’església i que s’utilitza poc, perquè se’n va llogar un altre.

La regidora de CiU, Èrika Soriano, respon que és més car traslladar el de l’església o el de l’auditori que llogar-ne un, ja que pesa molt i després de cada trasllat s’hauria d’afinar de nou. Rovira afegeix que moltes vegades han pensat en aquest tema però que el piano és més necessari a l’església perquè de manera general als músics els hi agrada més l’acústica de l’església, i per tant el piano està millor allí.

Xavier Rosell pregunta quin criteri s’ha seguit per concedir un ajut extraordinari de 300 € per la celebració de les Primeres Jornades de la tòfona negra a Poblet al propietari de l’empresa Tòfona de la Conca. Afegeix que ni l’empresa ni les jornades no són ni es fan a l’Espluga.

La resposta és que aquesta decisió és a criteri de l’alcalde.

La regidora Laura Ruiz de Porras pregunta si abans de decidir demanar una subvenció per col·locar un parc de salut per gent gran a la plaça Sant Isidre s’havia preguntat als veïns per les seves necessitats o prioritats a l’hora de remodelar la plaça.

Jordi Torre respon que s’havia demanat la subvenció perquè estava disponible i era més factible aconseguir-la per ser una plaça que es troba a prop del consultori, però no havien consultat amb el veïns i tampoc estan segurs de que els aparells es col·loquin a la Plaça de Sant Isidre.

Jordi Miró comenta que a la pàgina 38 dels documents lliurats per a aquest ple, al concepte “expedient 2015-492-02, empresa Recursiva, S.L.” l’import base és de 1532,00€ i l’IVA apareix equivocat perquè hi posa 3321,72€. Per tant, hi sobra un 3.

En aquest cas el secretari admet que és un error.

Xavier Rosell s’interessa per l’elevat preu de compra (20.392,61 €) d’un projector EPSON. Pregunta per què servirà i quants pressupostos han consultat abans de fer aquesta compra.

El regidor de CiU, Jordi Torre, exposa que és el projector que ha d’anar a la Torre del Castell i i va afegir que es tractava d’un projector Epson EB 29750U que costa uns 9.000€. L’import total de la compra també inclou l’objecti,u que té un cost d’uns 4.000€, i els cables per les connexions. Per tant, és tot aquest material el que suma els 20.392,61€.

foto ple gener

Precs i preguntes

Josep M. Vidal s’interessa per la barana de la plaça de Sant Isidre, just tocant a la porta del CAP: fa 85cm d’alçada i segons el Codi Tècnic de l’Edificació hauria de mesurar 1,10 m. Pregunta si s’ha pensat en adaptar-la a la normativa.

L’alcalde, David Rovira, respon que són conscients del problema i que ho tindran en compte per quan s’hagi de redactar el projecte.

Xavier Rosell pregunta el motiu pel qual la tanca del Mirador del Coll Roig segueix tombada.

Rovira contesta que la carretera del coll Roig és competència de la Diputació de Tarragona i té la confirmació de que a finals de febrer es realitzarà la reparació.

Rosell parla sobre la zona del monòlit de la cova, on hi ha unes llambordes delimitant la zona per evitar que s’estacioni: en no estar subjectades a terra es poden moure i hi ha algun dia que estan repartides per la zona. Pregunta si és possible canviar aquests elements per pilones o un altre sistema per delimitar la zona.

El regidor Jordi Torre respon que aquesta pregunta no es pot contestar al moment perquè no hi havia el regidor d’obres i serveis al Ple. De totes maneres, li farien arribar la consulta.

Finalment, Rosell apunta que la senyalització per sortir de l’Espluga era bastant deficient. Pregunta si es pot fer alguna cosa per millorar-la.

David Rovira respon que la senyalització que hi ha és la correcta i de moment no es realitzarà cap acció.

Aïda Morgades comença la intervenció exposant que molt sovint es solapen actes a l’Espluga, ja sigui organitzats per l’Ajuntament o entitats. Entén que a vegades pot passar (com per exemple per Sant Esteve) però creu que aquesta problemàtica últimament s’ha produït per falta de previsió i la no voluntat de fixar i comunicar dates coordinadament.

Rovira respon dient que els actes de Sant Esteve en un principi no havien de ser a la mateixa hora. Jordi Torre respon sobre el tema de calendaritzar els actes i diu que ja estan publicats a la pàgina web de l’ajuntament. Tot i la resposta, la regidora va insistir en la necessitat de tenir una previsió anual.

Morgades va continuar preguntant per què no funcionaven els pregons i quan hi havia previst que tornessin a funcionar.

Torre va explicar que pels vols de Nadal va haver-hi una averia informàtica i l’ordinador no disparava els pregons. Per aquest motiu van portar l’ordinador a arreglar i després de Nadal van tornar l’ordinador arreglat però els pregons continuaven sense sonar. Aleshores van demanar a Electricitat Prats que ho miressin i aquests va descobrir que l’averia venia d’unes oscil·lacions de tensió que provocaven que no arribés tensió suficient per al funcionament dels pregons. Finalment, va comentar que s’havien de canviar unes caixes i cablejats perquè es poguessin tornar a escoltar.  

Josep M. Vidal pregunta per quina valoració feia el regidor de comerç de les trobades amb la Unió de Botiguers, també en quins projectes treballaran conjuntament i quin pla de dinamització tenien previst.

El regidor Antoni Vendrell va respondre que s’estaven fent reunions amb la Unió de Botiguers per coordinar-se. Jordi Torre va afegir que tenien prevista una reunió entre el regidor de Comerç, el de Turisme i el de Serveis amb la Unió de Botiguers.  

El regidor Jordi Miró va preguntar sobre el cost del butlletí municipal. També es va interessar per saber quins problemes havien sorgit en el moment de repartir-los, ja que no tothom el va rebre a casa.

Torre va explicar que la factura del repartiment del butlletí municipal no es pagarà perquè l’empresa no solament no va complir amb el repartiment com estava contractat sinó que, a més a més, va intentar enganyar-los dient que sí que ho havien fet correctament.

La regidor Aïda Morgades torna a intervenir i pregunta per la tanca de l’Avinguda Catalunya, la que hi ha davant d’Els Caçadors: fa molts anys que n’hi falta un tros i també comenta que algun tram està malmès. S’interessa per si hi ha intenció d’arreglar-la.

El regidor de CIU Jordi Torre apunta que no recordava que el tros de tanca que faltava hi estat mai i també que traslladarien la pregunta al Joan Amigó.

A continuació Xavier Rosell va voler saber l’estat dels talussos que hi ha sota el pont de l’Ave, a la carretera de Senan. També pregunta per si s’ha reclamat a la Generalitat una solució definitiva.

Igual que la pregunta anterior, des de l’equip de govern es respon que  farien arribar la consulta al regidor d’obres.

Rosell continua la seva intervenció  recordant que a l’últim ple es va preguntar com estava el tema del Consell General de Participació i el Consell Sectorial d’Entitats. Alhora, va recordar al regidor Jordi Torre que havia dit que estava previst iniciar, just després de Nadal, la creació del Consell d’Entitats per després seguir amb el de participació. Rosell remarca que ja som a finals de gener i encara no s’ha iniciat el procés.

Torre contesta que en les properes setmanes hi haurà la reunió amb les entitats; que esperaven que la Coordinadora proposés una data que anés bé.

Xaviel Rosell també reclama la insuficiència que hi ha a l’antic institut amb el Wifi i pregunta si s’hi s’ha  pensat en canviar d’ubicació el rúter o col·locar-hi algun repetidor de senyal perquè estigui cobert tot l’edifici.

Torre assegura que ho revisaran i mirarà com poden millorar la cobertura en tot l’edifici.

El regidor Vidal fa un prec pel que fa a les negociacions per la reobertura de l’emissora municipal.

Exposa que el seu grup municipal creu que la nota de premsa publicada el dia del Ple a la pàgina web de l’Ajuntament no reflecteix la situació real de la negociació. Comenta que, estant en aquest punt, no tocava publicar la nota. Vidal no va trobar bé que l’equip de govern que hagés publicat aquesta nota en nom de l’Ajuntament quan el grup de SOM Espluga ni en sabia res, ni sabia que es publicaria. “Falta de tacte” diu Vidal, afegint que “creiem que no són les maneres per garantir un final bo per totes parts, el fet de pressionar en públic amb una nota de premsa. Creiem que els ultimàtums no són mai bons.” El regidor de SOM Espluga va remarcar que les presses es deuen al fet de poder complir la promesa que va fer l’alcalde a la Nit d’entitats (“la setmana que ve s’arreglarà la ràdio”). Vidal va voler deixar clar que el grup de SOM Espluga volia que l’equip de l’emissora municipal i el poble sabessin que no comparteixen la pressió pública que s’està exercint sobre l’equip humà de l’Espluga FM Ràdio. Va concloure dient: “La ràdio s’obre amb la gent de la ràdio. “

Els regidors de SE-AM van voler fer una sèrie de preguntes sobre la Fira, celebrada el cap de setmana del 23-24 de gener:

Laura Ruiz va apuntar un parell d’observacions del programa:

–   no hi havia els logotips d’algunes entitats (el de la Coordinadora d’Entitats, el del Club d’Escacs, el Motoclub, Auvënguen i el Club Atlètic Espluguí)

–   la trobada d’intercanvi de plaques de cava no era diumenge sinó  dissabte a la tarda

–   no hi constava que la sra. Carme Forcadell inauguraria la Fira.

Jordi Torre va admetre que faltaven els logotips de les entitats que col·laboraven i que havia estat una errada. Va dir també que a trobada d’intercanvi de plaques en principi estava programada per diumenge però van demanar per canviar-ho i els hi van autoritzar. I, per acabar, va respondre que el fet que la presència de la sra. Carme Forcadell no fos anunciada va ser perquè la seva presència es va confirmar quan el programa ja estava a impremta.   

Jordi Miró va preguntar com es promocionava la Fira a nivell local, comarcal i provincial i quants diners s’invertien en la promoció de la Fira. Torre novament va contestar que la promoció s’ha fet “com sempre”: no es fa promoció directa, Miró va apuntar que per exemple el Servei de Turisme del Consell no havia rebut res de la fira, i Torre va contestar que les tècniques de turisme del consell  ja ho busquen elles mateixes per la xarxa.

A continuació la regidora Aïda Morgades va proposar que els productors locals estiguessin agrupats i poguessin tenir un lloc més visible i destacat a la Fira.  Per altra banda també va preguntar quin preu pagava cada paradista.

Torre va respondre que 23€ per dia i que el productors locals gratuïtament.

També es va interessar per l’horari de la Fira, ja que alguns paradiestes recollien abans i entraven al recinte amb les furgonetes; llavors s’obstaculitzaven els uns a altres.

Jordi Torre va contestar que no hi havia un horari establert d’acabar i començar la Fira i que cada paradista comença i acaba a l’hora que creu convenient.

Seguidament la regidora també va preguntar si disposa de lavabos per als paradistes i si hi ha un reforç de papereres o contenidors.

Torre va dir que aquest any per primer any es van oferir els lavabos de l’antic hospital i que no s’incrementava el nombre de papereres o contenidors.

Finalment la regidora s’interessa per saber si abans de que muntin la parada està assegurat que els paradistes tinguin els permisos en regla.

Torre, de nou, diu que sí que s’asseguren mitjançant un formulari que omple cada firaire abans muntar la parada.

Xavier Rosell va citar que durant la Nit d’Entitats 2016 es va anunciar que primer s’executaria la construcció del pavelló i després el camp de gespa. En un ple anterior els regidors de SOM Espluga van preguntar el calendari previst de construcció del pavelló però no s’havia comunicat res en aquest sentit i es volia saber si hi ha un calendari  fixat.

Aquest cop va respondre David Rovira explicant que estaven a l’espera que la Generalitat donés per correcta la documentació; un cop obtinguda aquesta confirmació, es passaria a l’exposició pública i procediment corresponent. Després es podria iniciar l’obra. Possiblement  això passaria a finals d’aquest any o inicis del 2017. Sobre el camp de gespa no va fer cap comentari.

Després de llegir el Butlletí Municipal vam trobar oportú afegir un prec, resumint alguns punts a millorar.

El regidor de Som Espluga Josep M. Vidal va apuntar que en ser un butlletí municipal es creia que s’hi havien d’incloure les opinions dels 3 grups municipals i no només la de CiU, ja que si no semblava més aviat un programa electoral o propaganda amb manca d’informació contrastada.

Entre d’altres coses no vam entendre per què s’havia intentat obviar els resultats numèrics de les eleccions i el nom dels regidors del grup municipal guanyador. Per molt que els resultats de les eleccions no fossin agradables per CiU, no havien d’obviar-los.

Al resum de pressupostos s’apuntava textualment que “hi va votar a favor tot l’equip de govern”. Recordem perfectament que l’alcalde en aquell ple no hi va ser i, per tant, no va poder votar. També van deixar-se de mencionar les aportacions que el grup de l’oposició havia fet als pressupostos.

Un dels errors que Som Espluga va trobar més greus va ser que l’exemplar del butlletí municipal 2014 era el 63 i resulta que aquest any, 2015, era el 62.

A l’exemplar del 2014, al resum de l’alcalde, es deia que el pavelló seria “una realitat” el 2015 i Vidal va recordar que ja estem al 2016.

El cap de l’oposició Jordi Miró va fer una serie de precs.  

Va començar felicitant la sra. Núria Cadenes, amiga i presidenta de Solidaritat Catalana, per haver guanyat el premi literari Crims de Tinta.

Acte seguit també va voler felicitar l’Enric Mercadé per la seva tasca com a Coordinador de la territorial a la Conca de Barberà de l’Assemblea Nacional Catalana. Miró va agrair la feina feta durant els anys que ha ocupat aquest càrrec i va celebrar la bona disposició i valentia d’Anna Lafebre, la persona que ocupa ja el càrrec.

Miró va recordar que al ple passat havia fet unes consideracions i l’alcadessa en funcions, M. Jesús Martín, va dir-li que les fes en aquest ple, directament al senyor alcalde. Per tant, Miró va comentar a l’alcalde Rovira que no li havia semblat correcte que no convoqués el ple de novembre per considerar que no hi havia temes important a tractar. Miró va recordar que Som Espluga sí que tenia temes a tractar.

El cap de llista de SOM Espluga també va exposar que no entenia per què no s’havia inclòs a l’ordre del dia del ple de desembre la MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. Miró va recordar que s’havia incomplert el ROM en el seu article 10.1 1. : “ El Ple es reuneix a convocatòria de l’Alcalde. Amb la convocatòria, es trametrà a tots els Regidors l’Ordre del Dia elaborat per l’Alcalde i es tindran en compte tant les propostes dels diferents òrgans de l’Ajuntament, com les dels Regidors, de les Entitats o dels ciutadans en els termes que es diran més endavant.”

El regidor de Som Espluga també va recriminar a Rovira que el 14 de desembre de 2015 no assistís al consell d’alcaldes del Consell Comarcal i va recordar que ja era la segona ocasió en què l’alcalde no assistia a aquest tipus de reunions.

Per acabar les intervencions de SOM Espluga Acord Municipal, Jordi Miró va preguntar per què a l’acte inaugural de la Fira no es segueixen els mateixos criteris a l’hora de convocar els alcaldes d’altres municipis: uns són convocats a l’ajuntament i altres, juntament amb el President del Consell Comarcal, són citats a la rotonda del Casal.

Rovira va respondre que no se li havien de donar lliçons en l’àmbit comarcal; que les cartes d’ invitació a la inauguració eren iguals per tothom i que ell té molt respecte per tots els alcaldes de la comarca.

Jordi Miró va rebatre exposant que una cosa eren les convocatòries per escrit un altra les possibles trucades telefòniques.

20160205015236

Anuncis

El Ple de l’Espluga aprova, amb votació secreta sol·licitada per l’alcalde, la moció de suport al procés independentista

SOM Espluga demana que s’aprovi d’urgència una moció a favor de la restitució del servei d’ambulàncies a la nostra comarca.

20160205015236

L’última reunió del Ple es va celebrar el passat dijous 28 de gener, en el qual un dels regidors de l’equip de govern no va poder assistir-hi per motius personals. En aquest Ple es van aprovar les següents mocions, totes proposades pel grup municipal SOM Espluga:

 1. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
 2. Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
 3. Moció sobre la condonació de un deute amb l’ajuntament a canvi de treball en benefici de la comunitat.
 4. (Amb caràcter d’urgència) Moció per al manteniment del servei d’ambulàncies a la nostra comarca.

La primera de les mocions que va presentar i defensar el grup municipal d’esquerres SOM Espluga era una proposta de resolució que donava suport a la declaració d’inici del procés d’Independència que van aprovar Junts pel Sí i la CUP al Ple del Parlament el passat 9 de novembre de 2015. Aquesta declaració ha tingut el suport de moltes poblacions. El regidor Josep M. Vidal (SOM Espluga) va ser l’encarregat de presentar i defensar aquesta moció, remarcant que ja l’havien redactat el 18 de novembre i fins “dos mesos i mig després no s’ha pogut votar de manera normal al Ple”. Vidal va remarcar que el seu grup volia votar amb il·lusió i de manera honesta, franca, alegre i de cara, tot dient “volem que els Ajuntaments siguin la base territorial d’aquest procés, volem convèncer els indecisos i als reticents encomanant-los optimisme, i no pas por”. Vidal va destacar que l’aprovació d’aquesta resolució significava un clar i explícit suport a aturar els desnonaments apostant pels reallotjaments, garantir que cap persona no es vegi privada d’accés a la llum i a l’aigua, garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat a totes els persones que visquin a Catalunya i a que els ajuntaments tinguin les eines necessàries per satisfer les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. Vidal va posar èmfasi en que l’aprovació d’aquesta resolució es devia a tres factors: 1, el compromís explícit que els tres grups municipals portaven al seu programa electoral, 2, a la fórmula de promesa de càrrec que van utilitzar tots els regidors del Ple espluguí, i 3, a una moció que ja es va presentar i aprovar per unanimitat  pel Ple de l’Espluga dient que es defensaries i s’aprovarien les propostes que aprovessin de manera conjunta Junts pel Sí i la CUP al Parlament català.

Després de la defensa, el grup d’Antoni Vendrell no va dir res i el grup de CiU va expressar la seva postura, defensada per David Rovira, l’alcalde de l’Espluga, que va demanar la votació en secret. El regidor Vidal i la regidora Laura Ruiz de Porras van formular preguntes clares per saber quin era el motiu de la petició de l’alcalde. Rovira va respondre que no havia de donar explicacions. La resposta va provocar que Vidal es queixés que aquesta moció ja s’havia d’haver aprovat al ple de novembre, però no va ser possible perquè l’Alcalde va decidir, de manera unilateral, no convocar el ple. Tampoc es va poder aprovar al ple de desembre perquè l’alcalde, de manera unilateral, va decidir treure aquest punt de l’ordre del dia. Vidal considerava que el fet de demanar ara que aquesta moció s’aprovés amb vot secret encara agreujava més la situació.  Jordi Miró i Josep M. Vidal van demanar que no es votés en secret, doncs, a parer del grup de SOM Espluga, el vot secret només s’ha d’utilitzar per escollir o apartar càrrecs. El secretari va dir que es podia votar en secret.

Tot seguit es va procedir a la votació per decidir si es votava en secret. Van haver-hi cinc vots a favor de la votació secreta (els de l’equip de govern) i cinc vots en contra (els de l’oposició). Es va repetir la votació i es va produir un nou empat, per la qual cosa l’alcalde va haver de desempatar fent ús del seu vot de qualitat.

Tot seguit es va procedir a la votació en secret. Els 5 regidors de SOM Espluga van decidir no secundar el caràcter secret de la votació i, abans d’introduir la papereta a l’urna, van mostrar al secretari i al públic l’orientació del vot de cada un d’ells. L’equip de govern present a al Ple va votar de manera secreta.

La resolució es va aprovar amb 8 vots a favor (5 de SOM Espluga i 3 de l’equip de govern) i 2 en blanc (corresponents a dos regidors de l’equip de govern). Amb aquests resultats, SOM Espluga creu que l’equip de govern incompleix el programa electoral, renega de les resolucions de Junts pel Sí i fa marxa enrere dels punts acordats amb l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La segona moció que presentava i defensava el grup de SOM Espluga era la resolució a favor de les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la conca de l’Ebre. L’encarregat de defensar aquesta moció va ser el portaveu de SOM Espluga, Jordi Miró, al·legant que es presentava per defensar el territori, la seva gent i la nostra forma de viure.

Va recordar que aquest pla és un atac frontal a la qualitat de vida dels habitants de les Terres de l’Ebre, a un espai natural únic al món, i que la disminució del cabal mínim a 3100 hm3/any és, a parer del grup de SOM Espluga, un perill a la continuïtat del Delta com a tal i a la continuïtat directa de l’agricultura, dels arrossers, de la pesca i del turisme. A més, es considera que la marca Terres de l’Ebre quedarà greument ferida de mort si aquest projecte es duu a terme.

Miró va aprofitar per exposar que el govern espanyol pren aquesta decisió estant en funcions. Alhora, va convidar a tothom a assistir a la manifestació que es farà el proper diumenge 7 de febrer a Amposta. Va recordar que des la delegació a la Conca de Barberà de l’Assemblea Nacional Catalana s’han organitzat busos per poder-s’hi desplaçar. Miró va destacar que SOM Espluga votaria a favor de les mobilitzacions i accions en contra del pla hidrològic de la conca de l’Ebre sense pal·liatius, i que en aquestes qüestions no valen mitges tintes ni venjances.

En relació a aquesta proposta, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Espluga, Antoni Vendrell, tampoc va dir res. David Rovira va tornar a ser l’encarregat de defensar el posicionament del grup de CiU, tot i que el seu portaveu és el regidor Jordi Torre. Rovira va dir que ell votava en contra de la proposta de resolució, al·legant que la Plataforma de defensa de l’Ebre es va oposar, en el seu moment, al transvasament d’aigua del canal Segarra-Garrigues a la Vall del riu Corb.

La resolució es va aprovar, doncs, per 9 vots a favor (5 de SOM Espluga-AM, 3 de CiU i 1 d’EV-CP) i 1 vot en contra, el de l’alcalde.

La tercera proposta de resolució presentada per SOM Espluga va ser la de condonació d’un deute amb l’Ajuntament a canvi de treball en benefici de la comunitat. La proposta la va defensar la regidora de SOM Espluga, Aïda Morgades.  Va exposar la necessitat de presentació i votació d’aquesta moció tenint en compte la difícil situació econòmica de molts veïns i veïnes del nostre municipi, per endeutament excessiu o manca d’ingressos. Morgades va dir que aquesta proposta pretenia condonar els deutes que persones en risc d’exclusió social mantenen amb el nostre Ajuntament. La regidora va explicar que aquests deutes suposen una evident angoixa per a les famílies, que no poden fer front al seu pagament. La proposta incloïa l’emplaçament a la creació d’una norma que permeti substituir, en circumstàncies justificades pels tècnic socials, un deute municipal amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat. Morgades va remarcar que aquests treballs mai substituirien treballs que ja realitzi el personal de l’Ajuntament.

Els regidors de l’equip de govern van veure amb bons ulls la proposta, fet que va desembocar en una votació unànime a favor: la dels 5 regidors de SOM Espluga-AM, la dels 4 regidors de CiU presents al Ple i la del regidor d’Espluga Viva-CP.

L’última proposta sotmesa a votació al Ple, també la va presentar SOM Espluga i tenia com a objectiu que el Departament de Sanitat fes marxa enrere amb l’eliminació de l’ambulància de l’Espluga i el canvi d’ambulància de Montblanc. Aquest punt es va introduir amb caràcter d’urgència, a petició del grup d’esquerres i amb l’adhesió dels grups del govern.

La responsable de defensar aquesta moció va ser la regidora Laura Ruiz de Porras. Va exposar que, en el ple de 27/08/2015, ja es va aprovar una moció d’adhesió a l’Acord del Consell Comarcal sobre els serveis d’ambulàncies de la comarca demanant que es conservés la figura del metge i que es mantingués el servei d’ambulància de 12 hores en horari nocturn que tenia la seva seu a l’Espluga. Ruiz de Porras va recordar que en aquell ple l’Alcade havia manifestat que no tenia constància de la retirada del servei i que, a més a més, Sanitat es va comprometre a mantenir el servei d’ambulància a l’Espluga quan van tancar el servei d’Atenció Continuada en horari nocturn.

La regidora de SOM Espluga va explicar que a data del Ple, 28 de gener, la situació era que el metge de l’ambulància de Montblanc ja havia marxat i ja no hi ha l’ambulància nocturna de l’Espluga. Va remarcar que “Això és una pèrdua per l’Espluga i per tota la comarca, però no ho donem tot per perdut perquè altres pobles ho han aconseguit i avui mateix han retornat el metge de l’ambulància a Mora d’Ebre”. Ruiz de Porras va emplaçar l’alcalde Rovira a posar-se en contacte amb els estaments que cregui convenients, inclòs el nou Conseller de Sanitat.

En aquesta moció, el regidor d’Espluga Viva tampoc va expressar al seva opinió. Per part de CiU, va tornar a ser David Rovira qui va explicar el posicionament del seu grup, tot dient que no es va comunicar a l’Ajuntament el canvi d’ambulàncies, fet que atribuïa al canvi de responsabilitats al govern català. Aquesta moció també es va aprovar per unanimitat amb el vot dels 10 regidors presents al Ple.

SOM Espluga creu que no seria bo que l’Espluga FM Ràdio s’engegués sense la gent que l’ha fet funcionar els últims anys

El dimecres 27 de gener de 2016 va haver-hi la darrera trobada entre l’equip de l’Espluga FM Ràdio (EFMR) i els tres grups municipals de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. En aquella reunió, l’alcalde, en nom dels tres grups municipals, va explicar l’última proposta que havien acordat tots els grups polítics. Per tant, era una possible solució que també fem nostra des de Som Espluga. Convé recordar que sempre hi ha hagut propostes sobre la taula, tant per part dels grups polítics com per part de l’equip de l’emissora municipal.  Així doncs, no és notícia el fet que hi hagi una proposta sobre la taula. Des de Som Espluga el que no es comparteix és la manera en què es va plantejar, des de l’equip de govern, la possible solució. Al nostre entendre, en forma d’ultimàtum. Es plantejava a l’equip de l’EFMR acceptar la proposta de l’Ajuntament o, en cas que no fos així, iniciar la recerca de noves persones responsables de l’emissora des del consistori.

Els representants de Som Espluga creiem que no és bo que la ràdio s’engegui sense la gent que l’ha fet funcionar durant els últims anys. Pensem que no ajuda pressionar ni en públic ni en privat a l’equip de l’Espluga FM Ràdio, sinó que cal parlar-ne i negociar. Les presses dels darrers dies, creiem que es deuen a la promesa que va fer l’alcalde durant la Nit d’Entitats de la Fira de l’Espluga (23 de gener 2016), quan va afirmar “la setmana que ve s’arreglarà la ràdio”.

D’altra banda, des de Som Espluga lamentem que la comunicació oficial que s’ha fet en nom de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí s’hagi fet de manera unilateral, sense que se’ns hagi ni avisat, ni comunicat, ni consultat com a grup de l’oposició, i, per tant, també part del consistori. El nostre grup municipal va expressar telefònicament a l’equip de la ràdio el malestar pel comunicat que l’equip de govern havia emès en nom de tot l’Ajuntament i també ho van exposar els regidors de Som Espluga al Ple del dijous 28 de gener de 2016. Avui, després que alguns mitjans provincials també s’hagin fet ressò d’aquest procés, creiem convenient aclarir els fets i exposar el parer de SOM Espluga públicament.

Desitgem que les converses amb l’equip de l’Espluga FM Ràdio continuïn amb la participació de tots els grups municipals i la comunicació de posicionaments sobre aquest tema es faci de manera consensuada. Instem l’equip de l’Espluga FM Ràdio perquè valori més els avenços que s’han produït i no els temes pendents a resoldre. Com a representants públics hem de recordar que representem tots els ciutadans, que són els que esperen que les emissions de la ràdio espluguina es reprenguin el més aviat possible. De ben segur que entre tots ho aconseguirem.

IMG_2881

SOM Espluga – Butlletí Municipal 2015

Amb el 2015 finalitzat, el projecte de SOM Espluga ja porta més de mig any treballant des de l’Ajuntament. Ens vam presentar al març com una suma de les esquerres espluguines i aquesta va ser la fórmula que els ciutadans vam fer guanyadora a les eleccions municipals. Tot i estar a només 33 vots de la majoria absoluta de SOM Espluga, un pacte recolzat sobre un regidor trànsfuga d’Espluga Viva donava l’alcaldia per quarta vegada consecutiva a David Rovira, expulsant del govern la llista més votada. SOM Espluga no volia formar part de cap govern en el qual hi hagués un trànsfuga.

Després de les eleccions, durant el ple d’investidura, el ple d’organització i també els posteriors es va fer evident que l’“oferta” d’un govern d’unitat era una veritable fal·làcia i que l’autoritarisme seguia instal·lat a la Casa de la Vila. Els representants de l’equip de govern continuaven actuant com a propietaris de l’Ajuntament enlloc de representants del poble. Es van augmentar els sous dels regidors de l’equip de govern i el de l’alcalde i no van mostrar massa predisposició al diàleg en alguns assumptes clau per al desenvolupament i el futur de l’Espluga. Per citar-ne alguns exemples: en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) considerem que no es va informar adequadament al poble abans d’aprovar-lo al Ple i la creació dels Consells de Participació es va fer de manera unilateral, sense haver informat les entitats prèviament a l’aprovació de les bases al Ple.

Hem volgut ser una oposició activa i transparent i hem aportat idees, moltes de les quals han estat rebutjades, com ara la creació de la comissió informativa d’urbanisme, equipaments i habitatge i la de personal i serveis, o la publicació de les dedicacions de tots els regidors de l’Ajuntament i les seves retribucions econòmiques trimestrals.

Hem participat activament en la negociació per a la reobertura de l’Espluga FM Ràdio, dins de les nostres possibilitats com a grup de l’oposició; hem plantejat tot un seguit de propostes per donar resposta a la crisi dels refugiats de Síria; hem demanat que el Ple de l’Ajuntament es posicionés en contra de la retirada de l’ambulància medicalitzada de Montblanc i la que cobreix 12 hores en horari nocturn des de l’Espluga, hem proposat un acord per anar suprimint les barreres arquitectòniques del nostre poble. Aquestes propostes sí que han estat entomades pel govern Rovira-Vendrell.

També hem participat en l’elaboració dels pressupostos forçant que la partida de promoció del comerç passi dels 8.000 euros als 15.000, entenent aquest sector com a motor de desenvolupament del nostre poble. Hem aconseguit que s’inclogui una partida de 10.000 euros per realitzar un projecte que escollim els espluguins de manera participativa i 2.000 euros per una campanya per eradicar els excrements d’animals de companyia al carrer, entre d’altres. Ple rere ple hem fet un seguiment exhaustiu de l’estat del poble i dels problemes socials existents traslladant de manera pública la situació als regidors responsables de cada àrea.

Pel que fa a les negociacions amb l’Espluga FM Ràdio, pensem que la represa de l’activitat de l’emissora municipal s’ha retardat per qüestions personals i alguna promesa no acomplerta.

Des de SOM Espluga desitgem que l’any 2016 sigui un any de realització dels projectes iniciats i d’una millor planificació per part de l’equip de govern. Els regidors de l’agrupació d’esquerres de l’Espluga continuarem fent propostes per millorar l’Espluga i la Conca.

No volem acabar aquest escrit sense tornar a donar les gràcies als 867 espluguins que ens van donar la seva confiança el 24 de maig. Esperem ser-ne dignes i també que aquest 2016 Catalunya arribi al seu màxim grau de llibertat.

Grup Municipal SOM Espluga – AM

IMG_7044

SOM Espluga proposa, entre d’altres, doblar la partida de promoció del comerç local per als pressupostos de 2016

A l’últim Ple de l’Ajuntament de l’Espluga, del mes de desembre, el grup d’esquerres denuncia la unilateralitat de les decisions de l’alcalde Rovira i la seva absència en alguns Consells d’Alcaldes.

L’últim Ple Municipal de l’any es va celebrar el passat dijous 17 de desembre de 2015 amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’esborrany de les actes 12 i 13/2015 celebrades pel Ple municipal els dies 29 d’octubre i 23 de novembre de 2015 respectivament.
 2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 077 a 088 del 2015 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.
 3. Acord sobre la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici de 2014.
 4. Aprovació de la xifra de població a 01/01/2015.
 5. Proposta d’acord per aprovació dels models de la relació de béns patrimonials i registre d’interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència.
 6. Aprovació provisional del pressupost municipal de l’ajuntament del Patronat de la Cova per l’exercici de 2016, així com les Bases d’execució i la plantilla de personal.
 7. Moció que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga-AM pel desplegament de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
 8. Moció que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga-AM per que l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí exerceixi la sobirania fiscal.
 9. Informes de presidència i regidories.
 10. Precs i preguntes.

ple_29/10/15

1. Aprovació de l’esborrany de les actes 12 i 13/2015 celebrades pel Ple municipal els dies 29 d’octubre i 23 de novembre de 2015 respectivament.
En el primer punt de l’ordre del dia, el regidor Josep M. Vidal (SOM Espluga) va demanar al secretari que retirés de l’acta de la sessió anterior unes paraules atribuïdes a ell que, segons va defensar el regidor, no eren certes, tot exposant quines van ser les dades que havia utilitzat Vidal. També va demanar que es retiressin de l’acta expressions que eren, a parer del SOM Espluga, interpretacions subjectives. Vidal també va demanar que a l’acta hi constés que en el ple anterior no s’havia examinat la documentació que demostrava la titularitat d’unes finques del regidor Antoni Vendrell, en el moment que es demanava que el regidor trànsfuga no participés en la votació del POUM. El secretari va exposar que no calia examinar la documentació perquè a la portada dels documents entregats ja es podia llegir la titularitat de les finques. Vidal va tornar a mostrar els documents per remarcar que això no era cert, tot demostrant que a la portada dels documents no apareixia el nom del regidor, i va recordar que un deure del secretari és examinar tota la documentació que li presentin els regidors.

2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 077 a 088 del 2015 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.
Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, els decrets d’alcaldia, Aïda Morgades (SOM Espluga) es va interessar pel funcionament del Casalet Kids. L’equip de govern va respondre que el pares i mares que formen part de Casalet Kids només dinamitzen l’espai i busquen els espectacles però no estan constituïts com una entitat. La recaptació dels espectacles serveix per pagar les factures de les companyies de teatre i espectacles infantils, que van a nom de l’Ajuntament.

Laura Ruiz de Porras (SOM Espluga) es va sorprendre per la instal·lació de noves persianes al consultori, ja que des que l’Institut Català de la Salut se’n va fer càrrec, l’Ajuntament no havia fet cap despesa en aquest edifici. És per això que la regidora de SOM Espluga es va interessar per saber si era possible que en altres ocasions, si es planteja per part de l’Ajuntament, es podrien realitzar obres de millora per tal d’aprofitar la segona planta, ara inservible. Joan Amigó (CiU) va respondre que si es considera necessari es podria sol·licitar, tot i que no creu que hi hagi necessitat de més espai.

Ruiz de Porras també es va interessar per la quota d’activitats tècnico-preventives, sobre la finalitat d’aquestes activitats i si van destinades a augmentar les mesures de seguretat en el treball de la brigada municipal, argumentant que el grup de SOM Espluga havia observat que, en ocasions, no s’adopten  les mesures preventives pertinents. El regidor Joan Amigó va contestar que sí, que estan destinades a mesures de prevenció i que vigilaran que s’adoptin les mesures adequades.

Ruiz de Porras també va preguntar pel motiu de la compra d’una bandera pel 50è aniversari del Casal i per la implementació del mòdul e-fact. Pel que fa a la bandera, l’equip de govern va respondre que és una aportació de l’Ajuntament en motiu del 50è aniversari i, pel que fa a la implementació del mòdul e-fact, expliquen que és un sistema electrònic de facturació.

El regidor Xavier Rosell (SOM Espluga) es va interessar per la factura d’uns treballs tècnics d’electricitat a les colònies de música. L’equip de govern va dir que són feines acordades amb l’Alberg Jaume I i inicialment les paga l’Ajuntament, després l’Ajuntament cobra a l’Alberg el lloguer del local (en aquest cas, el Teatre del Casal) juntament amb el cost íntegre de la factura d’electricitat.

3. Acord sobre la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici de 2014

4. Aprovació de la xifra de població a 01/01/2015

5.Proposta d’acord per aprovació dels models de la relació de béns patrimonials i registre d’interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència
Pel que fa a l’acord de distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici de 2014, l’aprovació de la xifra de població a 01/01/2015 i la proposta d’acord per aprovació dels models de la relació de béns patrimonials i registre d’interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència, tots tres punts van comptar els 10 vots favorables de tots els regidors assistents, SOM Espluga – AM (5), CiU (4) i EV-CP (1).

6. Aprovació provisional del pressupost municipal de l’ajuntament del Patronat de la 
Cova per l’exercici de 2016, així com les Bases d’execució i la plantilla de personal.
El següent punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació dels pressupostos. El portaveu de SOM Espluga, Jordi Miró, va ser l’encarregat de defensar la postura del grup municipal. Miró va dir que normalment l’oposició vota en contra dels pressupostos del govern, però que el seu grup s’abstindria en la votació dels pressupostos perquè el govern municipal havia acceptat les nostres propostes sobre les inversions previstes:

– La inclusió de la partida per fer pressupostos participatius, una partida que permetrà que els espluguins es sentin mes partícips de l’acció municipal, podent triar a què es destina una part del pressupost municipal. Són 13.000 euros, 10.000 dels quals van destinats directament al projecte.

– També es va acceptar incrementar substancialment la partida destinada a la promoció comercial quasi el doble; així aquesta partida passa de 8.000 euros a 15.000 euros per tal de fer un vertader projecte de promoció comercial de l’Espluga, a través del quan el comerç espluguí pugui fer d’una vegada un pas decidit endavant.

– També es va acceptar fer una campanya potent de conscienciació de la població per a que els propietaris d’animals domèstics controlin les defecacions d’aquests a la via pública. Conscienciar-los del benefici que suposarà per tota la població el fet que els carrers de l’Espluga estiguin nets, sobretot de caques de gos. “Si sembla ser que s’ha d’apostar pel turisme, no podem destinar molts diners en la flora de les rotondes i deixar els carrers plens de defecacions” va dir Miró.

El portaveu de SOM Espluga va dir que hi havia coses positives als pressupostos. Per exemple, la possibilitat d’adquirir  Cal Cabeça a un preu molt competitiu i la previsió que per part dels tècnics municipals es faci l’adequació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Però Miró va deixar clar que hi ha coses dels pressupostos que no acaben d’agradar a SOM Espluga:

 • Hi ha partides que ens semblen sobredimensionades, sobretot al capítol segon (Despeses corrents i Serveis).
 • Algunes partides sense destinació final prou clara (despeses de formalització de crèdit i les assistències a regidors).

Miró va remarcar que no era un pacte de pressupostos, sinó l’acceptació per part de l’equip de govern d’algunes propostes fetes per l’oposició. Per aquest motiu la posició de SOM Espluga en relació als pressupostos 2016 era l’abstenció. Els pressupostos van ser aprovats per 5 vots a favor (4 de CiU i 1 d’EV-CP) i 5 abstencions (les de SOM Espluga-AM). És la primera vegada en aquesta legislatura que el govern aprova algun punt sense majoria absoluta, degut a l’absència de l’alcalde en aquest ple.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga-AM pel desplegament de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
En el setè punt de l’ordre del dia, Vidal defensa la moció que presenta SOM Espluga pel desplegament de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Amb aquesta votació es demana que l’Ajuntament realitzi les mesures, accions, protocols i actuacions necessaris per tal de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia a l’Espluga de Francolí i afavorir-ne el seu compliment. Vidal va argumentar que amb aquesta votació, SOM Espluga demanava que tot l’Ajuntament es comprometi a vetllar pels drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Vidal va proposar, per tal de fer visible aquest suport institucional, que tots els regidors, regidores i alcalde, pengessin la bandera de l’arc de Sant Martí el pròxim 28 de juny, per visualitzar el suport públicament i conscienciar a la ciutadania. “Sempre i quan el regidor Antoni Vendrell consideri que aquesta bandera no és inconstitucional, tal i com va dir de l’estelada no fa gaires plens”. La moció es va aprovar amb els 10 vots favorables de tots els regidors assistents, SOM Espluga – AM (5), CiU (4) i EV-CP (1)

8. Moció que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga-AM per que l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí exerceixi la sobirania fiscal.
La següent moció que va presentar el Grup Municipal de SOM Espluga-AM demanava que l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí exerceixi la sobirania fiscal pagant els impostos a l’Agència Tributària Catalana i no a la Agencia Tributaria Espanyola. L’encarregada de defensar aquesta proposta va ser Ruiz de Porras. La va argumentar exposant que l’Agència Tributària Catalana ja havia tingut temps de constituir-se i evolucionar des de l’última vegada que es va proposar aquesta moció (21/03/13). En aquell moment es va refusar, amb la votació en contra de l’equip de govern de Convergència, exposant que era necessari que l’aprovessin tots els pobles de la comarca. La regidora va argumentar que no és la segona vegada que es presenta aquesta moció ,doncs ja va ser debatuda anteriorment, al ple del 28 de febrer de 2012 quan el grup municipal d’Espluguins Independents – Acord Municipal (EI – AM) va demanar que l’Ajuntament espluguí s’afegís al moviment “Diem prou” que promovia el pagament d’impostos a l’Agència Catalana en comptes de fer-ho a la hisenda espanyola. En aquella ocasió la moció es va aprovar per unanimitat i ara la regidora Ruiz de Porras demana ser conseqüents amb aquell acord municipal.

L’equip de govern va argumentar, de nou, que no acceptava la moció si no es presenta en un Consell d’Alcaldes  i insisteixen en que l’Agència Tributària Catalana encara no està preparada. Tenint en compte que ja és la tercera vegada que es presenta la moció sense obtenir cap resposta positiva ni acció per part de l’equip de govern, els regidors de Som Espluga proposen substituir la moció per una altra que emplaça l’alcalde de l’Espluga a presentar aquesta moció a la resta d’alcaldes de la comarca en el pròxim Consell d’Alcaldes. La moció es va aprovar amb els 10 vots favorables de tots els regidors assistents, SOM Espluga – AM (5), CiU (4) i EV-CP (1).

10. Precs i preguntes.
A l’últim punt de l’ordre del dia, precs i preguntes, Ruiz de Porras va preguntar si s’havia solucionat la manca d’aigua per ús de boca a la sala de vetlles. Amigó respon que ja han parlat amb una empresa espluguina per tal de col·locar un dispensador d’aigua.

Morgades pregunta si la Fira incorporarà algun canvi degut a la decadència progressiva que, a criteri de SOM Espluga, pateix edició rere edició. A banda de la pròpia Fira, Morgades també pregunta si la Nit d’Entitats continua amb el mateix format i s’interessa per l’estat del procés de selecció dels premiats. Jordi Torre (CiU) respon que aquest any es redistribuirà la fira de manera diferent: part de baix del C/Lluís Carulla serà la zona de productes de proximitat, a la plaça de l’Església també hi haurà un canvi de distribució i els paradistes no tindran prioritat per haver vingut altres anys. Pel que fa a la Nit d’Entitats, el regidor Torre diu que no inclourà cap canvi i que la selecció dels premiats es farà igual que en els darrers anys, és a dir, incorporant les propostes de les entitats i amb col·laboració amb la Coordinadora d’Entitats de l’Espluga de Francolí.

Rosell exposa que a la carretera de Senan, sota el pont de l’AVE, cada vegada que plou es creen esllavissades i cau tota la terra cap a la carretera. Pregunta si s’havia pensat en demanar que hi actués qui en tingui la competència. Amigó respon que les parts que actualment estan arreglades ja són després d’una situació com la recent i que tornaran a reclamar a Diputació que torni a reparar les zones que ara tornen a estar en mal estat.

Morgades s’interessa per com va anar la reunió que va haver-hi perquè els joves poguessin opinar sobre els grups de la Festa Major. Considera que va fer-se una mica tard ja que la majoria dels grups que va escollir el jovent  ja estaven llogats. Va preguntar si de cara a la Festa Major de 2017 es convocaran els joves amb més antel·lació perquè no torni a passar el mateix. Èrika Soriano, la titular de Festes, va respondre que intentarien fer la reunió el més aviat possible perquè no es repetís la situació.

Vidal va preguntar en quin estat estan els Consells de participació ciutadana, tant el general com el d’entitats. Torre li va respondre que primer es crearia el d’entitats i, posteriorment, el general. Torore va preguntar a Vidal quin regidor de SOM Espluga participaria en el grup de treball. Vidal va respondre que Xavier Rosell seria el regidor titular per SOM Espluga i Aïda Morgades la suplent.

Ruiz de Porras va comentar que les cartelleres negres que hi ha instal·lades als diferents punts del poble sempre estan plenes i no se’n fa un manteniment adequat. Va preguntar si la brigada de neteja podria encarregar-se de fer-ho. També va dir que des de SOM Espluga es pensava que en feien falta a altres llocs del poble, com per exemple el parc del Castell, al passeig Canyelles o al davant de “la Caixa” . Amigó respon que ja havien contemplat  la possibilitat de col·locar noves cartelleres pràcticament als mateixos llocs que va proposar la regidora i que vigilarien que es fes la neteja correcta.

Morgades pregunta qui viu o utilitza el pis de titularitat municipal del carrer de les Parres. La regidora M. Jesús Martín respon que ni s’utilitza ni hi viu ningú.

Vidal pregunta sobre si hi ha algun tipus de regulació sobre l’aparcament de camions en la via pública. Amigó respon que els camions poden aparcar a tots els carrers menys al centre del poble.

La regidora Ruiz de Porras comenta que aquest any novament s’ha decidit col·locar altaveus als carrer cèntrics de l’Espluga (Lluís Carulla i Carrer Torres Jordi) per Nadal, i pregunta quan està prevista l’encesa. Torre respon que encara no hi havia preparada la música per tal de ficar-ho en marxa i que seria segurament seria a partir de dilluns dia 21 de desembre.

La regidora Morgades exposa que a la vorera del carrer Lluís Carulla, a l’altura del carrer de Sant Blai, hi falten panots (rajoles de vorera) des de fa anys i va preguntar a l’equip de govern si tenien previst solucionar-ho. Amigó va dir que ho arreglarien si era pertinent.

Xavier Rosell va preguntar quina previsió de potassa hi havia per aquest hivern. Amigó va respondre que sempre n’hi ha, doncs quan s’utilitza se’n compra de nova. El regidor de SOM Espluga també comenta que en els treballs de reparació dels paviments dels carrers sempre s’utilitza una xapa metàl·lica per tapar la reparació i al cap d’uns dies es treu la xapa, sempre que s’utilitza aquest mètode hi ha un inconvenient, que és el soroll que aquest xapa provoca. Rosell pregunta si és possible que, en les reparacions on es col·loqui una d’aquestes xapes, a sota s’hi col·loqui una làmina de goma per minimitzar el soroll. En aquest cas no hi ha resposta per part de l’equip de govern però es donen per assabentats.

La regidora Laura Ruiz de Porras recorda que segons el real decret 773/1997 del 30 de maig de la seguretat i la salut en el treball diu que és obligació de l’empresa (o l’Ajuntament): “Proporcionar gratuïtament als treballadors els equips de protecció individual que hagin d’utilitzar i reposar-los quan sigui necessari, vetllar perquè la utilització dels equips de protecció individual es faci , assegurar que el manteniment, l’estat i el bon funcionament dels equips es faci i que la seguretat tan dels treballadors com de la resta a de ser una prioritat, la salut de tots és molt important”.

Xavier Rosell també pregunta quin és l’actual parc de vehicles municipal. Amigó respon que es compon per la furgoneta d’Aigües, un SEAT, dos dumpers, un vehicle escombrador, el camió de l’ADF, la pitufa i el cotxe dels vigilants municipals. També pregunta, després de la neteja de la llera del riu, quin és el manteniment que se’n farà a partir d’ara. Antoni Vendrell respon que a partir d’ara només caldrà un matí a la primavera per condicionar la gespa i dues hores d’una desbrossadora en la part del riu Milans. També informa que en aquesta zona està previst poder-hi fer activitats que seran les que mantindran l’entorn net.

Josep M. Vidal va voler posar sobre la taula l’estat de les negociacions per la recuperació de les emissions de l’Espluga FM Ràdio (EFMR). Va dir que ja duem cinc mesos i mig sense l’Espluga FM Ràdio i que quedava massa lluny el 28 de juny de 2015, quan l’equip de l’emissora municipal va decidir aturar la cobertura informativa. Recorda que en dos mesos es va acordar, entre els tres grups municipals i l’anterior equip de la ràdio, el nou model de gestió de l’Espluga FM Ràdio. Vidal va dir que semblava el més difícil, però el coll d’ampolla real ha estat cobrir la plaça de director de l’emissora. El regidor es va queixar que després de tres mesos i mig d’infinites reunions de diferents formats s’havien llimat totes les diferències tècniques, polítiques i de model de ràdio i remarca que al final la resolució del conflicte passava pel desenllaç de problemes personals, d’insatisfaccions o de malentesos. Vidal va dir que dissabte passat els regidors van rebre per correu electrònic resposta de Xavier Lozano, la persona proposada pels tres grups municipals per encapçalar la ràdio. La resposta va ser negativa. Vidal va dir que el grup de SOM Espluga va trobar que era una resposta del tot legítima i comprensiva però va matisar que el correu electrònic contenia algunes afirmacions que, a parer del Grup Municipal, posaven en dubte la correcció en les actituds dels càrrecs electes, del personal de l’Ajuntament i de l’Ajuntament com a institució. Vidal es va mostrar molest per aquestes afirmacions llençades de manera indiscriminada, tot preguntant si l’equip de govern mouria peça i quins serien els següents passos. Jordi Torre també va veure inoportunes algunes afirmacions i va dir que ara esperarien a veure què es proposaria des de l’equip de l’EFMR.

Finalment, Miró va felicitar als regidors i assistents per les festes nadalenques. També va dir que li sabia greu que l’alcalde no fos al Ple: “Em sap greu per dos motius. Primer, em sap greu que no hi sigui per motius de salut, però també perquè el que vaig a dir m’agradaria poder dir-li a ell directament.” Miró va dir que des de l’últim ple ordinari, el 29 d’octubre, havien passat diverses coses que no es poden deixar passar. Primerament, la no convocatòria del ple ordinari del mes de novembre, decisió presa per l’alcalde de forma unilateral, i contravenint l’acord del ple d’organització en aquest aspecte. Miró va llegir el que es va acordar: “Atès que estant ja disposat per l’article 8.1 del Reglament Orgànic Municipal que el Ple serà amb periodicitat mensual sols queda establir, com també diu el mateix article, el dia i hora en que aquest tindrà lloc, es proposa per part de l’alcaldia, que es continuï com fins ara celebrant el Ple l’últim dijous de mes, a les deu del vespre”.

Miró va dir que era cert que va haver-hi una trucada per comunicar-li la decisió, però la raó donada (el fet que no hi havia assumptes per tractar tot i estar encara en el termini legal per presentar propostes) va semblar una excusa.

Miró també va recriminar la no inclusió a l’ordre del dia, decisió presa també de forma unilateral per l’alcalde, de la MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, que el nostre grup havia presentat el dijous anterior al ple per a ser inclosa a aquesta reunió municipal de desembre. Miró va lamentar que no s’hagués comunicat prèviament aquesta decisió, amb una simple trucada. Segons el grup de SOM Espluga, és un altre incompliment del ROM en el seu article 10.1 1,: “El Ple es reuneix a convocatòria de l’Alcalde. Amb la convocatòria, es trametrà a tots els Regidors l’Ordre del Dia elaborat per l’Alcalde i es tindran en compte tant les propostes dels diferents òrgans de l’Ajuntament, com les dels Regidors, de les Entitats o dels ciutadans en els termes que es diran més endavant.” Miró va dir, textualment “Entre aquest fet i la posició que han pres en la moció de la sobirania fiscal i en altres assumptes que hem anat tractant ja en aquesta legislatura, sembla que la Independència només els interessi en campanya electoral.”

Miró exposava un tercer fet, produït el anterior al ple, 14 de desembre. Hi va haver un Consell d’Alcaldes a la seu del Consell Comarcal, en motiu de la visita a la comarca de la Consellera de Governació. En aquest Consell d’Alcaldes, a més de la presentació de la llei de transparència, es van tractar diversos temes però hi havia una cadira buida: la del representant de l’Espluga. Miró va lamentar que ni l’alcalde ni la primera tinent d’alcalde ni el segon tinent d’alcalde hi assistissin. L’alcaldessa accidental va respondre que no en tenia constància i que no sabia si al Consell d’Alcaldes podia anar-hi una persona que no fos l’alcalde. També va deixar clar que aquestes coses s’havien de comunicar a l’alcalde. Miró li replica que altres pobles envien un altre representant al Consell d’Alcaldes; per tant, l’Espluga també ho podria fer. Quant a dir-li al David Rovira les altres coses directament, el regidor de SOM va manifestar que ja en tenia intenció, però que no hi era.

Just abans de donar pas al torn de preguntes del públic, l’Antoni Vendrell va agrair la feina feta per part de Associació de Defensa Forestal (ADF) en la intervenció en el foc de la casa en la carretera de les Masies. Xavier Rosell va aprofitar l’avinentesa per recordar a l’equip de govern que cal donar suport amb tot el que sigui possible a aquesta entitat, ja que és necessària per al municipi. Va proposar que l’equip de govern agraeixi a aquesta entitat la seva tasca amb una dotació major al pressupost, tal i com aquesta entitat havia reclamat. Rosell va recordar que l’equip de govern no havia acceptat cap partida per vestits i un cotxe nou per a l’ADF. L’equip de govern informa que no té constància d’aquesta demanda i que les subvencions per aquesta entitat vénen determinades pel número de personal que té inscrit. Consultades les bases, la concessió de subvencions va relacionada amb la quantitat de punts que té cada ADF.

El comentari per part de Sr. Vendrell és que es va mantenir una reunió amb l’ADF, però que no els ha presentat cap petició per afegir als pressupostos. Per part de Jordi Torre comenta que sí que és cert que es va tractar el punt dels pressupostos en aquesta reunió amb l’entitat i afegeix que l’ADF sap que les reparacions de la maquinària que utilitzen van a càrrec de l’Ajuntament. El regidor de Medi Ambient reconeix que sí que se’n va parlar.

Grup Municipal SOM Espluga – Acord Municipal
L’Espluga de Francolí, 23 de desembre de 2015.

Comissió de comunicació – Som Espluga
Correu: info@somespluga.cat
Facebook.com/somespluga
Twitter @somespluga

SOM Espluga vota en contra de l’aprovació del POUM

El passat dijous 29 d’octubre es va celebrar a la Sala Polivalent de l’Antic Hospital el Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 11/2015 celebrada pel Ple municipal el dia 8 d’octubre de 2015.
 2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 073 a 076 del 2015 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.
 3. Sol·licitud de fraccionament del reintegrament del saldo deutor de la PIE 2013.
 4. Proposta de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici de 2016.
 5. Proposta de modificació 1/2015 del pressupost del Patronat municipal de la Cova Museu de la Font Major.
 6. Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l’Espluga de Francolí
 7. Informes de presidència i regidories.
 8. Precs i preguntes.

ple_29/10/15

Pel que fa als decrets dictats per l’Alcaldia, des del Grup Municipal de Som Espluga es van plantejar alguns dubtes:

 • Sobre el pagament de telefonia de 1.414,32 €, es va preguntar quins eren els mòbils de l’Ajuntament i quines persones en fan ús.
  La resposta va ser que n’utilitzaven l’alcalde, alguns regidors del govern i membres de la brigada, sense especificar-ne la quantitat, i que la despesa també feia referència a altres serveis de connexió dels edificis municipals.
 • Un altre dubte va ser sobre una factura de quasi 7.000 € amb el concepte “Disseny tríptic Cent Fonts“.
  L’equip de govern va aclarir que el concepte no era ben bé aquest, sinó que el servei englobava el projecte i la realització de l’arranjament de les Cent Fonts.
 • Un altre decret feia referència al contracte de feines de prevenció d’incendis forestals, desembrossar i arranjar camins de la zona del Peu del Bosc i al Bosc del Comú, per valor de 17.545 €. El regidor Xavier Rosell (SOM Espluga) va preguntar al titular de Medi Ambient sobre el mal estat en què s’havia deixat els camins del Peu del Bosc després de la neteja.
  Vendrell va respondre que actualment s’estaven fent neteges laterals i després hi hauria una neteja i arranjament del terra.
 • Aïda Morgades (SOM Espluga) va demanar més informació sobre unes factures de la plataforma musical el línea Spotify.
  Jordi Torre va aclarir que l’Espluga FM Ràdio es va subscriure a aquesta plataforma per a poder baixar sintonies per la ràdio.
 • Laura Ruiz de Porras (SOM Espluga), en relació a un contracte menor de servei a través del qual s’havia contractat l’empresa Xip d’Or, S.L., va preguntar quan s’acabarien les tasques de reparació de l’ascensor hidràulic del col·legi Martí Poch. La regidora va indicar que portava espatllat diversos mesos, la qual cosa havia fet que algun alumne amb dificultats provisionals de mobilitat no pogués assistir a classe.
  L’equip de govern respon que primer es va reparar l’ascensor amb un pressupost que la companyia asseguradora va acceptar, però finalment el cost va ser superior al pressupostat i es va haver d’esperar a una nova autorització de l’asseguradora.

El següent punt de l’ordre del dia era la sol·licitud de fraccionament del reintegrament del saldo deutor de la PIE 2013.
SOM Espluga hi va votar a favor perquè es tractava de poder pagar el deute municipal a terminis i sense interessos, la qual cosa beneficiava a la tresoreria municipal.

Seguidament es va tractar el punt sobre les ordenances fiscals 2016. SOM Espluga no va rebre de bon grat la proposta de variació de les ordenances, argumentant que es ve d’una legislatura en què hi va haver una pujada desorbitada dels impostos. Amb la situació de crisi econòmica actual, la gent ha vist descendir els seus ingressos. CiU va tenir tres oportunitats per poder pal·liar la gravetat de la situació en termes de recaptació (una cada any de la passada legislatura), però no ho va voler fer en cap moment.
Jordi Miró, portaveu de SOM Espluga, defensava la postura del Grup Municipal dient que la proposta que presentava l’equip de govern sobre el tipus de gravamen de l’Impost de Béns Immobles (IBI) no quedava ben explicada: “sembla que es rebaixa el tipus de gravamen un 10%, però en realitat la rebaixa és menor (del 9,091%): el tipus de gravamen aprovat per l’anualitat 2015 era del 0,9778% i ara es proposa que sigui un 0,8889%. El que si que és cert és que el resultat final és una pujada nul·la.”

Quant a la taxa del servei de recollida, gestió i tractament dels residus domiciliaris i gestió de voluminosos (taxa d’escombraries), SOM Espluga trobava bé que la recaptació per aquesta taxa cobreixi la despesa que es genera. Ara bé, Jordi Miró va preguntar si l’equip de govern pren per seu el programa electoral amb el qual es va presentar el regidor Antoni Vendrell, on es prometien rebaixes a la taxa d’escombraries de les persones grans.

Tant Antoni Vendrell com el regidor d’hisenda, Joan Amigó, van respondre que les rebaixes en les taxes es poden estudiar per a més endavant.
Jordi Miró va insistir exposant que si cada any s’anava passant la decisió per l’any següent, no s’acabaria estudiant mai cap rebaixa fiscal. Finalment, SOM Espluga es va abstenir en la votació.

El següent punt de l’ordre del dia era en relació a la modificació del pressupost del Patronat de la Cova per retornar als treballadors del patronat la paga extra de desembre del 2012, que va ser injustament retirada per l’Estat. En aquest cas es retornarà el 25% de la paga aquest any i l’any que ve, un 50% més. Aquest canvi es va aprovar amb els vots de tots els Grups Municipals.

Pel que fa al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), SOM Espluga hi va votar en contra. Es va al·legar que es creia oportú que, abans de sotmetre’l a votació, s’expliquessin els canvis als veïns afectats, siguin canvis imposats per Urbanisme o siguin canvis proposats per l’equip de govern municipal.
Vidal va preguntar a Rovira si el POUM que es sotmetia a votació havia incorporat alguna petició per part del regidor d’Espluga Viva, Antoni Vendrell. La resposta va ser que no. En base a això, Vidal va recordar que Antoni Vendrell s’havia presentat a les eleccions amb un programa electoral on s’afirmava, textualment: “S’agilitzarà la tramitació, per part de l’Ajuntament, del Pla d’Ordenació Urbana FENT-HI LES MODIFICACIONS NECESSÀRIES”.

A més a més, SOM Espluga va demanar que el regidor Antoni Vendrell s’abstingués en la votació de l’aprovació del POUM, doncs aquesta votació era necessària per canviar la classificació urbanística de dos solars propietat d’aquest regidor, un dels quals passarà de rústic a industrial.
SOM Espluga va aportar al secretari documents que acreditaven la titularitat d’aquests dos solars. La documentació entregada no va ser examinada pel secretari, que va afegir que no veia d’aplicació la petició de SOM Espluga.
En aquest enllaç trobareu un comunicat més extens sobre l’aprovació del POUM.

Tot seguit hi ha haver els informes d’alcaldia i regidories.
Finalment es va arribar al punt de precs i preguntes.

 • Som Espluga va exposar que des del camí que va del Menatxo a les Masies es pot observar el dipòsit del Garber, on hi ha un “muntatge” provisional amb una tanca i una escala domèstica que a simple vista sembla ser provisional i poc segur. Es va preguntar si es tenia prevista alguna actuació concreta.
  L’equip de govern va respondre que es va arreglar un tub a l’estiu i que s’aniria a supervisar l’estat actual.
 • Morgades va preguntar pel cartell de “Sent L’Espluga” que hi ha a la carretera de Poblet. Es troba en un estat pèssim i per això es va preguntar si estava previst canviar-lo.
  Torre va dir que es substituirà en breu.
 • També es va preguntar per la tanca provisional del carrer de l’Ermita, quan està previst fer-hi una actuació definitiva.
  Amigó va respondre que es va fer una reunió amb els veïns i es tenen els pressupostos per fer-la, però que s’inclourà una partida en els pressupostos de 2016 i previsiblement es faria l’actuació a principis d’any.
 • Sobre la barana de fusta malmesa del mirador del Coll Roig, SOM Espluga va preguntar què va passar i quan s’arranjaria.

L’equip de govern va respondre que l’havia tombat un camió mentre feia maniobres en aquella zona i que la reparació està en mans de la Diputació.

 • També es va preguntar si l’equip de govern tenia pensada algun procediment més efectiu per netejar voreres, cantonades i voltants d’alguns contenidors, ja que estan molt bruts.

La resposta va ser que la brigada és l’encarregada de la neteja i ho fa sovint; i que les voreres i cantonades brutes d’orina de gat es netegen amb una màquina de vapor d’aigua.

 • SOM Espluga va preocupar-se pel forat que hi ha davant del transformador del Castell i que ara no tenia cap de material preventiu per protegir els vianants.

Joan Amigó va respondre que no en tenien constància i que l’endemà hi posarien una planxa d’acer.

 • Una altra pregunta que es va fer des de SOM Espluga va ser en relació al twitter oficial de l’Ajuntament, una eina que està en desús des del 4 de febrer.

Torre respon que és un canal que gestionava un funcionari de l’Ajuntament i com que actualment ja no ho fa aquesta persona ningú actualitza aquest canal.

 • Durant el punt d’informe de regidories, Jordi Torre havia explicat la visita a l’Espluga d’un grup de bloggers cicloturistes, a través del servei de turisme de la Diputació de Tarragona que van recórrer un tram del GR175 – La Ruta del Cister.
  El regidor Jordi Miró, i alhora Conseller Comarcal de Turisme, va recorda ra Torre que no havia mencionat que aquesta visita havia estat coordinada per l’àrea de Turisme del Consell Comarcal.
 • Som Espluga va demanar més informació sobre l’allargament de l’actuació en relació al canvi de la canonada de servei d’aigua potable al carrer Pau Casals.

Amigó respon que s’havia complicat, perquè cal esbrinar per on passa l’escomesa elèctrica de FECSA. A més a més, es canviarà tot el paviment del tram comprès entre els carrers Anselm Clavé i Mossèn Cinto Verdaguer, ja que la fuita d’aigua que hi havia, el va deixar sense terra a sota.

 • Finalment, Vidal va preguntar a l’alcalde i al secretari si l’Ajuntament havia exposat públicament durant els últims anys algun projecte arquitectònic o urbanístic particular. La resposta va ser que això no es feia.

Vidal va aclarir que la pregunta era per saber si s’havia exposat públicament el projecte relacionat amb la llicència d’activitat de l’expedient 7/2014 aprovada a pocs dies de les eleccions municipals. Aquesta llicència està relacionada amb l’activitat que es desenvolupa a la finca propietat de Antoni Vendrell, per la qual SOM Espluga demanava que aquest regidor s’abstingués de la votació del POUM. (Llegiu més sobre l’aprovació del POUM aquí).

Segons la lectura que fa SOM Espluga sobre l’article 48.1 de la Llei d’Urbanisme, es va explicar al Ple que es creia convenient que aquest projecte aprovat hagués estat exposat públicament per tal de no saltar-se cap pas. El secretari va demanar que es tornés a formular la pregunta prèviament per poder preparar la documentació.

Grup Municipal SOM Espluga – Acord Municipal
L’Espluga de Francolí, 18 de novembre de 2015

SOM Espluga lamenta que s’hagi aprovat el POUM amb canvis que no s’han donat a conèixer públicament

SOM Espluga va demanar que no es votessin al Ple els canvis introduïts al POUM fins que no s’informés degudament a la població

Ahir, dijous 29 d’octubre, es va celebrar el Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí del mes d’octubre, en el qual es va aprovar, entre altres assumptes, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). SOM Espluga vol manifestar que:

1.- SOM Espluga ha fet els càlculs i les anàlisis pertinents per determinar la magnitud dels canvis que comporta aquest POUM. Els canvis aprovats ahir al POUM afecten a més de 80 hectàrees que canvien de qualificació urbanística respecte la proposta anterior de POUM; uns canvis que no han estat comunicats ni a la població en general ni als propietaris afectats.

2.- SOM Espluga va demanar que no es votessin al Ple els canvis introduïts al POUM fins que no s’hagués informat degudament a la població, per garantir el dret a la informació. Considerem que aquest punt s’agreuja tenint en compte que l’Espluga FM Ràdio, mitjà essencial per a que la població estigui informada de la vida social del poble, no està en actiu.

3.- El POUM es va aprovar amb 6 vots a favor (David Rovira, M. Jesús Martín, Jordi Torre, Erika Soriano, Joan Amigó i Antoni Vendrell) i cinc vots en contra (Jordi Miró, Josep M. Vidal, Aïda Morgades, Xavier Rosell i Laura Ruiz de Porras).

4.- SOM Espluga lamenta que s’hagi aprovat amb tanta pressa el POUM quan l’equip de govern ha manifestat una vegada i una altra que no hi ha pressa en aprovar-ho.

5.- SOM Espluga va preguntar al Ple si el regidor d’Espluga Viva – Candidatura de Progrés, Antoni Vendrell, havia introduït algun canvi en la redacció del POUM. La resposta va ser que no.

Tot seguit, SOM Espluga va denunciar que el senyor Vendrell no respectés el programa electoral amb el qual va aconseguir ser regidor, on hi deia que es farien les modificacions necessàries per donar facilitats a la construcció amb especial atenció als edificis existents, la recuperació de magatzems i construccions agrícoles, la rehabilitació de naus, locals i habitatges de la Vila, les construccions destinades a nous establiments, la reordenació dels aparcaments i la creació d’un aparcament amb serveis per autocaravanes.

6.- SOM Espluga va demanar al secretari que el regidor Antoni Vendrell s’abstingués d’emetre vot en la votació del POUM al·legant que és propietari d’una de les finques afectades. L’agrupació d’esquerres va entregar els certificats del registre de la propietat per corroborar-ho. Dita finca, amb la votació d’aquest dijous, passarà de rústica a industrial.

La petició de SOM Espluga es basava en l’article 76 de la llei 7/85 i l’article 15 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Espluga de Francolí que diu: “15.1. Els regidors hauran d’abstenir-se de debatre i de votar els assumptes en els quals tinguin un interès directe i personal, o quan es donin altres circumstàncies que s’esmenten a la legislació administrativa general”. La petició va ser desestimada pel secretari.

7.- SOM Espluga lamenta que el govern hagi de comptar amb el vot d’un regidor trànsfuga per poder aprovar el POUM, un dels temes més importants a nivell municipal, i no hagi pogut evitar la votació en contra del grup que va guanyar les eleccions si hagués acceptat aplaçar l’aprovació fins a informar a la població dels canvis introduïts.

8.- SOM Espluga convida tots els veïns i veïnes que tinguin alguna finca en propietat que s’apropin a l’Ajuntament i demanin informació sobre els possibles canvis urbanístics que hi ha hagut entre l’anterior proposta de POUM i la que es va aprovar ahir.

9.- SOM Espluga recorda que continuarà fiscalitzant detalladament l’acció de govern i la tasca dels regidors que el composen.

10.- SOM Espluga convida els regidors de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí que ahir van votar a favor de l’aprovació del POUM a reconsiderar el seu vot i a treballar per comunicar tots els canvis introduïts al POUM a totes les veïnes i veïns del poble. I, després, tornar a sotmetre a votació el projecte al Ple Municipal tot prescindint dels vots dels regidors que estan afectats pels canvis que comporta el POUM.

Grup Municipal SOM Espluga – AM

IMG_4969