Resum de les aportacions, precs i preguntes de SOM Espluga al ple de gener de 2016

SOM Espluga retreu a David Rovira que hagi plantejat a l’Equip de l’Espluga FM Ràdio, en forma d’ultimàtum, la proposta per engegar l’emissora municipal. 

Preguntes sobre l’acta anterior

Es va iniciar el Ple amb la lectura, per part del secretari municipal, de l’acta del Ple anterior, el de desembre de 2015.

La regidora de SOM Espluga, Laura Ruiz de Porras, en relació a aquest document va citar el paràgraf següent:

“Finalment [el regidor de SOM Espluga Josep Maria Vidal] torna a treure els papers que en el Ple passat el Secretari no es va voler mirar i als que ha fet referència en el primer punt de l’ordre del dia de la sessió d’avui per ensenyar que a la portada no hi apareixia cap nom i per tant no es podia saber de qui eren. Examinats aquests es comprova, que tal com ja havia dit el secretari, i així ho va reflectir a l’acta, es referien al Sr. Antoni Vendrell”.

Tot seguit Ruiz de Porras va preguntar com podia produir-se el fet que el secretari no es llegís un document entregat per un regidor. També va preguntar com és que feia constar a l’acta que els documents lliurats feien referència al regidor Antoni Vendrell si no s’havien examinat. A continuació Ruiz de Porras va instar el secretari a demanar disculpes.  

El portaveu del Grup Municipal de SOM Espluga, Jordi Miró, va exposar sobre l’acta del ple anterior feia referència a una intervenció seva al punt de precs i preguntes que no va constar en acta. Intervenció en la que lamentava l’absència del senyor alcalde per motius de salut (raó per la qual li va desitjar una ràpida recuperació) però també perquè no podia dirigir els seus comentaris a l’alcalde directament durant la celebració del passat Ple. Miró va dir que ell no clasificaria de queixes les seves paraules, sinó que el que va fer va ser “constatar uns fets, uns incumpliments del ROM per part de l’alcalde i una deixadesa en l’exercici del seu càrrec.“Des de l’últim ple ordinari, el 29 d’octubre, han passat diverses coses de les que em sembla que no es poden deixar passar. Primer, la no convocatòria del ple ordinari del mes de novembre, la queixa no la vaig basar sols en el ROM si no també en l’acord del ple d’organització. I pel que fa a l’absència de l’alcalde en els Consell d’alcaldes, també estaria be que hi constés la resposta de l’alcaldessa accidental en el sentit que no sabia si hi podria anar una persona diferent al Consell d’alcaldes i també estaria bé que es recollís la meva resposta en el sentit que altres pobles ho fan, per tant l’Espluga també ho pot fer.”

Referent al fragment de l’acta: ”quan es fa menció a l’ADF fa que s’enceti una polèmica entre aquest regidor [Antoni Vendrell (Espluga Viva – CP)] i el Xavier Rosell, sobre l’ajuda i suport que reben per part de l’ajuntament, i sobre si havien demanat o no ajuda per a uns vestits.” el regidor Xavier Rosell (SOM Espluga – AM) diu que no és del tot cert, perquè en aquest punt ell mateix va agrair la tasca de l’ADF i recorda que només va comentar que era una entitat important per l’Espluga i que s’hauria de donar tot el suport possible. Rosell recorda que aquest comentari va fer que el regidor Vendrell li digués “m’ha estranyat que en el punt dels pressupostos no parlessis d’aquest tema”.

Ni el secretari ni l’alcalde accepten cap modificació de les proposades per SOM Espluga, per tant, l’acta es sotmet a votació i rep 5 vots a favor (els corresponents als grups de Convergència i Unió i Espluga Viva-CP) i 5 en contra (els de SOM). Com que hi ha hagut empat, es repeteix la votació, i la suma dels vots de SOM Espluga torna a ser la mateixa que els dels grups de CiU i EV-CP, per tant, l’alcalde exerceix el seu vot de qualitat tot aprovant l’acta.

Preguntes sobre els DECRETS d’alcaldia

Pel que fa als decrets d’alcaldia, els regidors de SOM Epsluga també formulen un seguit de preguntes.

La regidora Aïda Morgades pregunta si es té en propietat el piano que està a l’església i que s’utilitza poc, perquè se’n va llogar un altre.

La regidora de CiU, Èrika Soriano, respon que és més car traslladar el de l’església o el de l’auditori que llogar-ne un, ja que pesa molt i després de cada trasllat s’hauria d’afinar de nou. Rovira afegeix que moltes vegades han pensat en aquest tema però que el piano és més necessari a l’església perquè de manera general als músics els hi agrada més l’acústica de l’església, i per tant el piano està millor allí.

Xavier Rosell pregunta quin criteri s’ha seguit per concedir un ajut extraordinari de 300 € per la celebració de les Primeres Jornades de la tòfona negra a Poblet al propietari de l’empresa Tòfona de la Conca. Afegeix que ni l’empresa ni les jornades no són ni es fan a l’Espluga.

La resposta és que aquesta decisió és a criteri de l’alcalde.

La regidora Laura Ruiz de Porras pregunta si abans de decidir demanar una subvenció per col·locar un parc de salut per gent gran a la plaça Sant Isidre s’havia preguntat als veïns per les seves necessitats o prioritats a l’hora de remodelar la plaça.

Jordi Torre respon que s’havia demanat la subvenció perquè estava disponible i era més factible aconseguir-la per ser una plaça que es troba a prop del consultori, però no havien consultat amb el veïns i tampoc estan segurs de que els aparells es col·loquin a la Plaça de Sant Isidre.

Jordi Miró comenta que a la pàgina 38 dels documents lliurats per a aquest ple, al concepte “expedient 2015-492-02, empresa Recursiva, S.L.” l’import base és de 1532,00€ i l’IVA apareix equivocat perquè hi posa 3321,72€. Per tant, hi sobra un 3.

En aquest cas el secretari admet que és un error.

Xavier Rosell s’interessa per l’elevat preu de compra (20.392,61 €) d’un projector EPSON. Pregunta per què servirà i quants pressupostos han consultat abans de fer aquesta compra.

El regidor de CiU, Jordi Torre, exposa que és el projector que ha d’anar a la Torre del Castell i i va afegir que es tractava d’un projector Epson EB 29750U que costa uns 9.000€. L’import total de la compra també inclou l’objecti,u que té un cost d’uns 4.000€, i els cables per les connexions. Per tant, és tot aquest material el que suma els 20.392,61€.

foto ple gener

Precs i preguntes

Josep M. Vidal s’interessa per la barana de la plaça de Sant Isidre, just tocant a la porta del CAP: fa 85cm d’alçada i segons el Codi Tècnic de l’Edificació hauria de mesurar 1,10 m. Pregunta si s’ha pensat en adaptar-la a la normativa.

L’alcalde, David Rovira, respon que són conscients del problema i que ho tindran en compte per quan s’hagi de redactar el projecte.

Xavier Rosell pregunta el motiu pel qual la tanca del Mirador del Coll Roig segueix tombada.

Rovira contesta que la carretera del coll Roig és competència de la Diputació de Tarragona i té la confirmació de que a finals de febrer es realitzarà la reparació.

Rosell parla sobre la zona del monòlit de la cova, on hi ha unes llambordes delimitant la zona per evitar que s’estacioni: en no estar subjectades a terra es poden moure i hi ha algun dia que estan repartides per la zona. Pregunta si és possible canviar aquests elements per pilones o un altre sistema per delimitar la zona.

El regidor Jordi Torre respon que aquesta pregunta no es pot contestar al moment perquè no hi havia el regidor d’obres i serveis al Ple. De totes maneres, li farien arribar la consulta.

Finalment, Rosell apunta que la senyalització per sortir de l’Espluga era bastant deficient. Pregunta si es pot fer alguna cosa per millorar-la.

David Rovira respon que la senyalització que hi ha és la correcta i de moment no es realitzarà cap acció.

Aïda Morgades comença la intervenció exposant que molt sovint es solapen actes a l’Espluga, ja sigui organitzats per l’Ajuntament o entitats. Entén que a vegades pot passar (com per exemple per Sant Esteve) però creu que aquesta problemàtica últimament s’ha produït per falta de previsió i la no voluntat de fixar i comunicar dates coordinadament.

Rovira respon dient que els actes de Sant Esteve en un principi no havien de ser a la mateixa hora. Jordi Torre respon sobre el tema de calendaritzar els actes i diu que ja estan publicats a la pàgina web de l’ajuntament. Tot i la resposta, la regidora va insistir en la necessitat de tenir una previsió anual.

Morgades va continuar preguntant per què no funcionaven els pregons i quan hi havia previst que tornessin a funcionar.

Torre va explicar que pels vols de Nadal va haver-hi una averia informàtica i l’ordinador no disparava els pregons. Per aquest motiu van portar l’ordinador a arreglar i després de Nadal van tornar l’ordinador arreglat però els pregons continuaven sense sonar. Aleshores van demanar a Electricitat Prats que ho miressin i aquests va descobrir que l’averia venia d’unes oscil·lacions de tensió que provocaven que no arribés tensió suficient per al funcionament dels pregons. Finalment, va comentar que s’havien de canviar unes caixes i cablejats perquè es poguessin tornar a escoltar.  

Josep M. Vidal pregunta per quina valoració feia el regidor de comerç de les trobades amb la Unió de Botiguers, també en quins projectes treballaran conjuntament i quin pla de dinamització tenien previst.

El regidor Antoni Vendrell va respondre que s’estaven fent reunions amb la Unió de Botiguers per coordinar-se. Jordi Torre va afegir que tenien prevista una reunió entre el regidor de Comerç, el de Turisme i el de Serveis amb la Unió de Botiguers.  

El regidor Jordi Miró va preguntar sobre el cost del butlletí municipal. També es va interessar per saber quins problemes havien sorgit en el moment de repartir-los, ja que no tothom el va rebre a casa.

Torre va explicar que la factura del repartiment del butlletí municipal no es pagarà perquè l’empresa no solament no va complir amb el repartiment com estava contractat sinó que, a més a més, va intentar enganyar-los dient que sí que ho havien fet correctament.

La regidor Aïda Morgades torna a intervenir i pregunta per la tanca de l’Avinguda Catalunya, la que hi ha davant d’Els Caçadors: fa molts anys que n’hi falta un tros i també comenta que algun tram està malmès. S’interessa per si hi ha intenció d’arreglar-la.

El regidor de CIU Jordi Torre apunta que no recordava que el tros de tanca que faltava hi estat mai i també que traslladarien la pregunta al Joan Amigó.

A continuació Xavier Rosell va voler saber l’estat dels talussos que hi ha sota el pont de l’Ave, a la carretera de Senan. També pregunta per si s’ha reclamat a la Generalitat una solució definitiva.

Igual que la pregunta anterior, des de l’equip de govern es respon que  farien arribar la consulta al regidor d’obres.

Rosell continua la seva intervenció  recordant que a l’últim ple es va preguntar com estava el tema del Consell General de Participació i el Consell Sectorial d’Entitats. Alhora, va recordar al regidor Jordi Torre que havia dit que estava previst iniciar, just després de Nadal, la creació del Consell d’Entitats per després seguir amb el de participació. Rosell remarca que ja som a finals de gener i encara no s’ha iniciat el procés.

Torre contesta que en les properes setmanes hi haurà la reunió amb les entitats; que esperaven que la Coordinadora proposés una data que anés bé.

Xaviel Rosell també reclama la insuficiència que hi ha a l’antic institut amb el Wifi i pregunta si s’hi s’ha  pensat en canviar d’ubicació el rúter o col·locar-hi algun repetidor de senyal perquè estigui cobert tot l’edifici.

Torre assegura que ho revisaran i mirarà com poden millorar la cobertura en tot l’edifici.

El regidor Vidal fa un prec pel que fa a les negociacions per la reobertura de l’emissora municipal.

Exposa que el seu grup municipal creu que la nota de premsa publicada el dia del Ple a la pàgina web de l’Ajuntament no reflecteix la situació real de la negociació. Comenta que, estant en aquest punt, no tocava publicar la nota. Vidal no va trobar bé que l’equip de govern que hagés publicat aquesta nota en nom de l’Ajuntament quan el grup de SOM Espluga ni en sabia res, ni sabia que es publicaria. “Falta de tacte” diu Vidal, afegint que “creiem que no són les maneres per garantir un final bo per totes parts, el fet de pressionar en públic amb una nota de premsa. Creiem que els ultimàtums no són mai bons.” El regidor de SOM Espluga va remarcar que les presses es deuen al fet de poder complir la promesa que va fer l’alcalde a la Nit d’entitats (“la setmana que ve s’arreglarà la ràdio”). Vidal va voler deixar clar que el grup de SOM Espluga volia que l’equip de l’emissora municipal i el poble sabessin que no comparteixen la pressió pública que s’està exercint sobre l’equip humà de l’Espluga FM Ràdio. Va concloure dient: “La ràdio s’obre amb la gent de la ràdio. “

Els regidors de SE-AM van voler fer una sèrie de preguntes sobre la Fira, celebrada el cap de setmana del 23-24 de gener:

Laura Ruiz va apuntar un parell d’observacions del programa:

–   no hi havia els logotips d’algunes entitats (el de la Coordinadora d’Entitats, el del Club d’Escacs, el Motoclub, Auvënguen i el Club Atlètic Espluguí)

–   la trobada d’intercanvi de plaques de cava no era diumenge sinó  dissabte a la tarda

–   no hi constava que la sra. Carme Forcadell inauguraria la Fira.

Jordi Torre va admetre que faltaven els logotips de les entitats que col·laboraven i que havia estat una errada. Va dir també que a trobada d’intercanvi de plaques en principi estava programada per diumenge però van demanar per canviar-ho i els hi van autoritzar. I, per acabar, va respondre que el fet que la presència de la sra. Carme Forcadell no fos anunciada va ser perquè la seva presència es va confirmar quan el programa ja estava a impremta.   

Jordi Miró va preguntar com es promocionava la Fira a nivell local, comarcal i provincial i quants diners s’invertien en la promoció de la Fira. Torre novament va contestar que la promoció s’ha fet “com sempre”: no es fa promoció directa, Miró va apuntar que per exemple el Servei de Turisme del Consell no havia rebut res de la fira, i Torre va contestar que les tècniques de turisme del consell  ja ho busquen elles mateixes per la xarxa.

A continuació la regidora Aïda Morgades va proposar que els productors locals estiguessin agrupats i poguessin tenir un lloc més visible i destacat a la Fira.  Per altra banda també va preguntar quin preu pagava cada paradista.

Torre va respondre que 23€ per dia i que el productors locals gratuïtament.

També es va interessar per l’horari de la Fira, ja que alguns paradiestes recollien abans i entraven al recinte amb les furgonetes; llavors s’obstaculitzaven els uns a altres.

Jordi Torre va contestar que no hi havia un horari establert d’acabar i començar la Fira i que cada paradista comença i acaba a l’hora que creu convenient.

Seguidament la regidora també va preguntar si disposa de lavabos per als paradistes i si hi ha un reforç de papereres o contenidors.

Torre va dir que aquest any per primer any es van oferir els lavabos de l’antic hospital i que no s’incrementava el nombre de papereres o contenidors.

Finalment la regidora s’interessa per saber si abans de que muntin la parada està assegurat que els paradistes tinguin els permisos en regla.

Torre, de nou, diu que sí que s’asseguren mitjançant un formulari que omple cada firaire abans muntar la parada.

Xavier Rosell va citar que durant la Nit d’Entitats 2016 es va anunciar que primer s’executaria la construcció del pavelló i després el camp de gespa. En un ple anterior els regidors de SOM Espluga van preguntar el calendari previst de construcció del pavelló però no s’havia comunicat res en aquest sentit i es volia saber si hi ha un calendari  fixat.

Aquest cop va respondre David Rovira explicant que estaven a l’espera que la Generalitat donés per correcta la documentació; un cop obtinguda aquesta confirmació, es passaria a l’exposició pública i procediment corresponent. Després es podria iniciar l’obra. Possiblement  això passaria a finals d’aquest any o inicis del 2017. Sobre el camp de gespa no va fer cap comentari.

Després de llegir el Butlletí Municipal vam trobar oportú afegir un prec, resumint alguns punts a millorar.

El regidor de Som Espluga Josep M. Vidal va apuntar que en ser un butlletí municipal es creia que s’hi havien d’incloure les opinions dels 3 grups municipals i no només la de CiU, ja que si no semblava més aviat un programa electoral o propaganda amb manca d’informació contrastada.

Entre d’altres coses no vam entendre per què s’havia intentat obviar els resultats numèrics de les eleccions i el nom dels regidors del grup municipal guanyador. Per molt que els resultats de les eleccions no fossin agradables per CiU, no havien d’obviar-los.

Al resum de pressupostos s’apuntava textualment que “hi va votar a favor tot l’equip de govern”. Recordem perfectament que l’alcalde en aquell ple no hi va ser i, per tant, no va poder votar. També van deixar-se de mencionar les aportacions que el grup de l’oposició havia fet als pressupostos.

Un dels errors que Som Espluga va trobar més greus va ser que l’exemplar del butlletí municipal 2014 era el 63 i resulta que aquest any, 2015, era el 62.

A l’exemplar del 2014, al resum de l’alcalde, es deia que el pavelló seria “una realitat” el 2015 i Vidal va recordar que ja estem al 2016.

El cap de l’oposició Jordi Miró va fer una serie de precs.  

Va començar felicitant la sra. Núria Cadenes, amiga i presidenta de Solidaritat Catalana, per haver guanyat el premi literari Crims de Tinta.

Acte seguit també va voler felicitar l’Enric Mercadé per la seva tasca com a Coordinador de la territorial a la Conca de Barberà de l’Assemblea Nacional Catalana. Miró va agrair la feina feta durant els anys que ha ocupat aquest càrrec i va celebrar la bona disposició i valentia d’Anna Lafebre, la persona que ocupa ja el càrrec.

Miró va recordar que al ple passat havia fet unes consideracions i l’alcadessa en funcions, M. Jesús Martín, va dir-li que les fes en aquest ple, directament al senyor alcalde. Per tant, Miró va comentar a l’alcalde Rovira que no li havia semblat correcte que no convoqués el ple de novembre per considerar que no hi havia temes important a tractar. Miró va recordar que Som Espluga sí que tenia temes a tractar.

El cap de llista de SOM Espluga també va exposar que no entenia per què no s’havia inclòs a l’ordre del dia del ple de desembre la MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. Miró va recordar que s’havia incomplert el ROM en el seu article 10.1 1. : “ El Ple es reuneix a convocatòria de l’Alcalde. Amb la convocatòria, es trametrà a tots els Regidors l’Ordre del Dia elaborat per l’Alcalde i es tindran en compte tant les propostes dels diferents òrgans de l’Ajuntament, com les dels Regidors, de les Entitats o dels ciutadans en els termes que es diran més endavant.”

El regidor de Som Espluga també va recriminar a Rovira que el 14 de desembre de 2015 no assistís al consell d’alcaldes del Consell Comarcal i va recordar que ja era la segona ocasió en què l’alcalde no assistia a aquest tipus de reunions.

Per acabar les intervencions de SOM Espluga Acord Municipal, Jordi Miró va preguntar per què a l’acte inaugural de la Fira no es segueixen els mateixos criteris a l’hora de convocar els alcaldes d’altres municipis: uns són convocats a l’ajuntament i altres, juntament amb el President del Consell Comarcal, són citats a la rotonda del Casal.

Rovira va respondre que no se li havien de donar lliçons en l’àmbit comarcal; que les cartes d’ invitació a la inauguració eren iguals per tothom i que ell té molt respecte per tots els alcaldes de la comarca.

Jordi Miró va rebatre exposant que una cosa eren les convocatòries per escrit un altra les possibles trucades telefòniques.

20160205015236

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s