SOM Espluga proposa, entre d’altres, doblar la partida de promoció del comerç local per als pressupostos de 2016

A l’últim Ple de l’Ajuntament de l’Espluga, del mes de desembre, el grup d’esquerres denuncia la unilateralitat de les decisions de l’alcalde Rovira i la seva absència en alguns Consells d’Alcaldes.

L’últim Ple Municipal de l’any es va celebrar el passat dijous 17 de desembre de 2015 amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’esborrany de les actes 12 i 13/2015 celebrades pel Ple municipal els dies 29 d’octubre i 23 de novembre de 2015 respectivament.
 2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 077 a 088 del 2015 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.
 3. Acord sobre la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici de 2014.
 4. Aprovació de la xifra de població a 01/01/2015.
 5. Proposta d’acord per aprovació dels models de la relació de béns patrimonials i registre d’interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència.
 6. Aprovació provisional del pressupost municipal de l’ajuntament del Patronat de la Cova per l’exercici de 2016, així com les Bases d’execució i la plantilla de personal.
 7. Moció que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga-AM pel desplegament de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
 8. Moció que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga-AM per que l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí exerceixi la sobirania fiscal.
 9. Informes de presidència i regidories.
 10. Precs i preguntes.

ple_29/10/15

1. Aprovació de l’esborrany de les actes 12 i 13/2015 celebrades pel Ple municipal els dies 29 d’octubre i 23 de novembre de 2015 respectivament.
En el primer punt de l’ordre del dia, el regidor Josep M. Vidal (SOM Espluga) va demanar al secretari que retirés de l’acta de la sessió anterior unes paraules atribuïdes a ell que, segons va defensar el regidor, no eren certes, tot exposant quines van ser les dades que havia utilitzat Vidal. També va demanar que es retiressin de l’acta expressions que eren, a parer del SOM Espluga, interpretacions subjectives. Vidal també va demanar que a l’acta hi constés que en el ple anterior no s’havia examinat la documentació que demostrava la titularitat d’unes finques del regidor Antoni Vendrell, en el moment que es demanava que el regidor trànsfuga no participés en la votació del POUM. El secretari va exposar que no calia examinar la documentació perquè a la portada dels documents entregats ja es podia llegir la titularitat de les finques. Vidal va tornar a mostrar els documents per remarcar que això no era cert, tot demostrant que a la portada dels documents no apareixia el nom del regidor, i va recordar que un deure del secretari és examinar tota la documentació que li presentin els regidors.

2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 077 a 088 del 2015 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.
Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, els decrets d’alcaldia, Aïda Morgades (SOM Espluga) es va interessar pel funcionament del Casalet Kids. L’equip de govern va respondre que el pares i mares que formen part de Casalet Kids només dinamitzen l’espai i busquen els espectacles però no estan constituïts com una entitat. La recaptació dels espectacles serveix per pagar les factures de les companyies de teatre i espectacles infantils, que van a nom de l’Ajuntament.

Laura Ruiz de Porras (SOM Espluga) es va sorprendre per la instal·lació de noves persianes al consultori, ja que des que l’Institut Català de la Salut se’n va fer càrrec, l’Ajuntament no havia fet cap despesa en aquest edifici. És per això que la regidora de SOM Espluga es va interessar per saber si era possible que en altres ocasions, si es planteja per part de l’Ajuntament, es podrien realitzar obres de millora per tal d’aprofitar la segona planta, ara inservible. Joan Amigó (CiU) va respondre que si es considera necessari es podria sol·licitar, tot i que no creu que hi hagi necessitat de més espai.

Ruiz de Porras també es va interessar per la quota d’activitats tècnico-preventives, sobre la finalitat d’aquestes activitats i si van destinades a augmentar les mesures de seguretat en el treball de la brigada municipal, argumentant que el grup de SOM Espluga havia observat que, en ocasions, no s’adopten  les mesures preventives pertinents. El regidor Joan Amigó va contestar que sí, que estan destinades a mesures de prevenció i que vigilaran que s’adoptin les mesures adequades.

Ruiz de Porras també va preguntar pel motiu de la compra d’una bandera pel 50è aniversari del Casal i per la implementació del mòdul e-fact. Pel que fa a la bandera, l’equip de govern va respondre que és una aportació de l’Ajuntament en motiu del 50è aniversari i, pel que fa a la implementació del mòdul e-fact, expliquen que és un sistema electrònic de facturació.

El regidor Xavier Rosell (SOM Espluga) es va interessar per la factura d’uns treballs tècnics d’electricitat a les colònies de música. L’equip de govern va dir que són feines acordades amb l’Alberg Jaume I i inicialment les paga l’Ajuntament, després l’Ajuntament cobra a l’Alberg el lloguer del local (en aquest cas, el Teatre del Casal) juntament amb el cost íntegre de la factura d’electricitat.

3. Acord sobre la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici de 2014

4. Aprovació de la xifra de població a 01/01/2015

5.Proposta d’acord per aprovació dels models de la relació de béns patrimonials i registre d’interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència
Pel que fa a l’acord de distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici de 2014, l’aprovació de la xifra de població a 01/01/2015 i la proposta d’acord per aprovació dels models de la relació de béns patrimonials i registre d’interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència, tots tres punts van comptar els 10 vots favorables de tots els regidors assistents, SOM Espluga – AM (5), CiU (4) i EV-CP (1).

6. Aprovació provisional del pressupost municipal de l’ajuntament del Patronat de la 
Cova per l’exercici de 2016, així com les Bases d’execució i la plantilla de personal.
El següent punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació dels pressupostos. El portaveu de SOM Espluga, Jordi Miró, va ser l’encarregat de defensar la postura del grup municipal. Miró va dir que normalment l’oposició vota en contra dels pressupostos del govern, però que el seu grup s’abstindria en la votació dels pressupostos perquè el govern municipal havia acceptat les nostres propostes sobre les inversions previstes:

– La inclusió de la partida per fer pressupostos participatius, una partida que permetrà que els espluguins es sentin mes partícips de l’acció municipal, podent triar a què es destina una part del pressupost municipal. Són 13.000 euros, 10.000 dels quals van destinats directament al projecte.

– També es va acceptar incrementar substancialment la partida destinada a la promoció comercial quasi el doble; així aquesta partida passa de 8.000 euros a 15.000 euros per tal de fer un vertader projecte de promoció comercial de l’Espluga, a través del quan el comerç espluguí pugui fer d’una vegada un pas decidit endavant.

– També es va acceptar fer una campanya potent de conscienciació de la població per a que els propietaris d’animals domèstics controlin les defecacions d’aquests a la via pública. Conscienciar-los del benefici que suposarà per tota la població el fet que els carrers de l’Espluga estiguin nets, sobretot de caques de gos. “Si sembla ser que s’ha d’apostar pel turisme, no podem destinar molts diners en la flora de les rotondes i deixar els carrers plens de defecacions” va dir Miró.

El portaveu de SOM Espluga va dir que hi havia coses positives als pressupostos. Per exemple, la possibilitat d’adquirir  Cal Cabeça a un preu molt competitiu i la previsió que per part dels tècnics municipals es faci l’adequació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Però Miró va deixar clar que hi ha coses dels pressupostos que no acaben d’agradar a SOM Espluga:

 • Hi ha partides que ens semblen sobredimensionades, sobretot al capítol segon (Despeses corrents i Serveis).
 • Algunes partides sense destinació final prou clara (despeses de formalització de crèdit i les assistències a regidors).

Miró va remarcar que no era un pacte de pressupostos, sinó l’acceptació per part de l’equip de govern d’algunes propostes fetes per l’oposició. Per aquest motiu la posició de SOM Espluga en relació als pressupostos 2016 era l’abstenció. Els pressupostos van ser aprovats per 5 vots a favor (4 de CiU i 1 d’EV-CP) i 5 abstencions (les de SOM Espluga-AM). És la primera vegada en aquesta legislatura que el govern aprova algun punt sense majoria absoluta, degut a l’absència de l’alcalde en aquest ple.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga-AM pel desplegament de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
En el setè punt de l’ordre del dia, Vidal defensa la moció que presenta SOM Espluga pel desplegament de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Amb aquesta votació es demana que l’Ajuntament realitzi les mesures, accions, protocols i actuacions necessaris per tal de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia a l’Espluga de Francolí i afavorir-ne el seu compliment. Vidal va argumentar que amb aquesta votació, SOM Espluga demanava que tot l’Ajuntament es comprometi a vetllar pels drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Vidal va proposar, per tal de fer visible aquest suport institucional, que tots els regidors, regidores i alcalde, pengessin la bandera de l’arc de Sant Martí el pròxim 28 de juny, per visualitzar el suport públicament i conscienciar a la ciutadania. “Sempre i quan el regidor Antoni Vendrell consideri que aquesta bandera no és inconstitucional, tal i com va dir de l’estelada no fa gaires plens”. La moció es va aprovar amb els 10 vots favorables de tots els regidors assistents, SOM Espluga – AM (5), CiU (4) i EV-CP (1)

8. Moció que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga-AM per que l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí exerceixi la sobirania fiscal.
La següent moció que va presentar el Grup Municipal de SOM Espluga-AM demanava que l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí exerceixi la sobirania fiscal pagant els impostos a l’Agència Tributària Catalana i no a la Agencia Tributaria Espanyola. L’encarregada de defensar aquesta proposta va ser Ruiz de Porras. La va argumentar exposant que l’Agència Tributària Catalana ja havia tingut temps de constituir-se i evolucionar des de l’última vegada que es va proposar aquesta moció (21/03/13). En aquell moment es va refusar, amb la votació en contra de l’equip de govern de Convergència, exposant que era necessari que l’aprovessin tots els pobles de la comarca. La regidora va argumentar que no és la segona vegada que es presenta aquesta moció ,doncs ja va ser debatuda anteriorment, al ple del 28 de febrer de 2012 quan el grup municipal d’Espluguins Independents – Acord Municipal (EI – AM) va demanar que l’Ajuntament espluguí s’afegís al moviment “Diem prou” que promovia el pagament d’impostos a l’Agència Catalana en comptes de fer-ho a la hisenda espanyola. En aquella ocasió la moció es va aprovar per unanimitat i ara la regidora Ruiz de Porras demana ser conseqüents amb aquell acord municipal.

L’equip de govern va argumentar, de nou, que no acceptava la moció si no es presenta en un Consell d’Alcaldes  i insisteixen en que l’Agència Tributària Catalana encara no està preparada. Tenint en compte que ja és la tercera vegada que es presenta la moció sense obtenir cap resposta positiva ni acció per part de l’equip de govern, els regidors de Som Espluga proposen substituir la moció per una altra que emplaça l’alcalde de l’Espluga a presentar aquesta moció a la resta d’alcaldes de la comarca en el pròxim Consell d’Alcaldes. La moció es va aprovar amb els 10 vots favorables de tots els regidors assistents, SOM Espluga – AM (5), CiU (4) i EV-CP (1).

10. Precs i preguntes.
A l’últim punt de l’ordre del dia, precs i preguntes, Ruiz de Porras va preguntar si s’havia solucionat la manca d’aigua per ús de boca a la sala de vetlles. Amigó respon que ja han parlat amb una empresa espluguina per tal de col·locar un dispensador d’aigua.

Morgades pregunta si la Fira incorporarà algun canvi degut a la decadència progressiva que, a criteri de SOM Espluga, pateix edició rere edició. A banda de la pròpia Fira, Morgades també pregunta si la Nit d’Entitats continua amb el mateix format i s’interessa per l’estat del procés de selecció dels premiats. Jordi Torre (CiU) respon que aquest any es redistribuirà la fira de manera diferent: part de baix del C/Lluís Carulla serà la zona de productes de proximitat, a la plaça de l’Església també hi haurà un canvi de distribució i els paradistes no tindran prioritat per haver vingut altres anys. Pel que fa a la Nit d’Entitats, el regidor Torre diu que no inclourà cap canvi i que la selecció dels premiats es farà igual que en els darrers anys, és a dir, incorporant les propostes de les entitats i amb col·laboració amb la Coordinadora d’Entitats de l’Espluga de Francolí.

Rosell exposa que a la carretera de Senan, sota el pont de l’AVE, cada vegada que plou es creen esllavissades i cau tota la terra cap a la carretera. Pregunta si s’havia pensat en demanar que hi actués qui en tingui la competència. Amigó respon que les parts que actualment estan arreglades ja són després d’una situació com la recent i que tornaran a reclamar a Diputació que torni a reparar les zones que ara tornen a estar en mal estat.

Morgades s’interessa per com va anar la reunió que va haver-hi perquè els joves poguessin opinar sobre els grups de la Festa Major. Considera que va fer-se una mica tard ja que la majoria dels grups que va escollir el jovent  ja estaven llogats. Va preguntar si de cara a la Festa Major de 2017 es convocaran els joves amb més antel·lació perquè no torni a passar el mateix. Èrika Soriano, la titular de Festes, va respondre que intentarien fer la reunió el més aviat possible perquè no es repetís la situació.

Vidal va preguntar en quin estat estan els Consells de participació ciutadana, tant el general com el d’entitats. Torre li va respondre que primer es crearia el d’entitats i, posteriorment, el general. Torore va preguntar a Vidal quin regidor de SOM Espluga participaria en el grup de treball. Vidal va respondre que Xavier Rosell seria el regidor titular per SOM Espluga i Aïda Morgades la suplent.

Ruiz de Porras va comentar que les cartelleres negres que hi ha instal·lades als diferents punts del poble sempre estan plenes i no se’n fa un manteniment adequat. Va preguntar si la brigada de neteja podria encarregar-se de fer-ho. També va dir que des de SOM Espluga es pensava que en feien falta a altres llocs del poble, com per exemple el parc del Castell, al passeig Canyelles o al davant de “la Caixa” . Amigó respon que ja havien contemplat  la possibilitat de col·locar noves cartelleres pràcticament als mateixos llocs que va proposar la regidora i que vigilarien que es fes la neteja correcta.

Morgades pregunta qui viu o utilitza el pis de titularitat municipal del carrer de les Parres. La regidora M. Jesús Martín respon que ni s’utilitza ni hi viu ningú.

Vidal pregunta sobre si hi ha algun tipus de regulació sobre l’aparcament de camions en la via pública. Amigó respon que els camions poden aparcar a tots els carrers menys al centre del poble.

La regidora Ruiz de Porras comenta que aquest any novament s’ha decidit col·locar altaveus als carrer cèntrics de l’Espluga (Lluís Carulla i Carrer Torres Jordi) per Nadal, i pregunta quan està prevista l’encesa. Torre respon que encara no hi havia preparada la música per tal de ficar-ho en marxa i que seria segurament seria a partir de dilluns dia 21 de desembre.

La regidora Morgades exposa que a la vorera del carrer Lluís Carulla, a l’altura del carrer de Sant Blai, hi falten panots (rajoles de vorera) des de fa anys i va preguntar a l’equip de govern si tenien previst solucionar-ho. Amigó va dir que ho arreglarien si era pertinent.

Xavier Rosell va preguntar quina previsió de potassa hi havia per aquest hivern. Amigó va respondre que sempre n’hi ha, doncs quan s’utilitza se’n compra de nova. El regidor de SOM Espluga també comenta que en els treballs de reparació dels paviments dels carrers sempre s’utilitza una xapa metàl·lica per tapar la reparació i al cap d’uns dies es treu la xapa, sempre que s’utilitza aquest mètode hi ha un inconvenient, que és el soroll que aquest xapa provoca. Rosell pregunta si és possible que, en les reparacions on es col·loqui una d’aquestes xapes, a sota s’hi col·loqui una làmina de goma per minimitzar el soroll. En aquest cas no hi ha resposta per part de l’equip de govern però es donen per assabentats.

La regidora Laura Ruiz de Porras recorda que segons el real decret 773/1997 del 30 de maig de la seguretat i la salut en el treball diu que és obligació de l’empresa (o l’Ajuntament): “Proporcionar gratuïtament als treballadors els equips de protecció individual que hagin d’utilitzar i reposar-los quan sigui necessari, vetllar perquè la utilització dels equips de protecció individual es faci , assegurar que el manteniment, l’estat i el bon funcionament dels equips es faci i que la seguretat tan dels treballadors com de la resta a de ser una prioritat, la salut de tots és molt important”.

Xavier Rosell també pregunta quin és l’actual parc de vehicles municipal. Amigó respon que es compon per la furgoneta d’Aigües, un SEAT, dos dumpers, un vehicle escombrador, el camió de l’ADF, la pitufa i el cotxe dels vigilants municipals. També pregunta, després de la neteja de la llera del riu, quin és el manteniment que se’n farà a partir d’ara. Antoni Vendrell respon que a partir d’ara només caldrà un matí a la primavera per condicionar la gespa i dues hores d’una desbrossadora en la part del riu Milans. També informa que en aquesta zona està previst poder-hi fer activitats que seran les que mantindran l’entorn net.

Josep M. Vidal va voler posar sobre la taula l’estat de les negociacions per la recuperació de les emissions de l’Espluga FM Ràdio (EFMR). Va dir que ja duem cinc mesos i mig sense l’Espluga FM Ràdio i que quedava massa lluny el 28 de juny de 2015, quan l’equip de l’emissora municipal va decidir aturar la cobertura informativa. Recorda que en dos mesos es va acordar, entre els tres grups municipals i l’anterior equip de la ràdio, el nou model de gestió de l’Espluga FM Ràdio. Vidal va dir que semblava el més difícil, però el coll d’ampolla real ha estat cobrir la plaça de director de l’emissora. El regidor es va queixar que després de tres mesos i mig d’infinites reunions de diferents formats s’havien llimat totes les diferències tècniques, polítiques i de model de ràdio i remarca que al final la resolució del conflicte passava pel desenllaç de problemes personals, d’insatisfaccions o de malentesos. Vidal va dir que dissabte passat els regidors van rebre per correu electrònic resposta de Xavier Lozano, la persona proposada pels tres grups municipals per encapçalar la ràdio. La resposta va ser negativa. Vidal va dir que el grup de SOM Espluga va trobar que era una resposta del tot legítima i comprensiva però va matisar que el correu electrònic contenia algunes afirmacions que, a parer del Grup Municipal, posaven en dubte la correcció en les actituds dels càrrecs electes, del personal de l’Ajuntament i de l’Ajuntament com a institució. Vidal es va mostrar molest per aquestes afirmacions llençades de manera indiscriminada, tot preguntant si l’equip de govern mouria peça i quins serien els següents passos. Jordi Torre també va veure inoportunes algunes afirmacions i va dir que ara esperarien a veure què es proposaria des de l’equip de l’EFMR.

Finalment, Miró va felicitar als regidors i assistents per les festes nadalenques. També va dir que li sabia greu que l’alcalde no fos al Ple: “Em sap greu per dos motius. Primer, em sap greu que no hi sigui per motius de salut, però també perquè el que vaig a dir m’agradaria poder dir-li a ell directament.” Miró va dir que des de l’últim ple ordinari, el 29 d’octubre, havien passat diverses coses que no es poden deixar passar. Primerament, la no convocatòria del ple ordinari del mes de novembre, decisió presa per l’alcalde de forma unilateral, i contravenint l’acord del ple d’organització en aquest aspecte. Miró va llegir el que es va acordar: “Atès que estant ja disposat per l’article 8.1 del Reglament Orgànic Municipal que el Ple serà amb periodicitat mensual sols queda establir, com també diu el mateix article, el dia i hora en que aquest tindrà lloc, es proposa per part de l’alcaldia, que es continuï com fins ara celebrant el Ple l’últim dijous de mes, a les deu del vespre”.

Miró va dir que era cert que va haver-hi una trucada per comunicar-li la decisió, però la raó donada (el fet que no hi havia assumptes per tractar tot i estar encara en el termini legal per presentar propostes) va semblar una excusa.

Miró també va recriminar la no inclusió a l’ordre del dia, decisió presa també de forma unilateral per l’alcalde, de la MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, que el nostre grup havia presentat el dijous anterior al ple per a ser inclosa a aquesta reunió municipal de desembre. Miró va lamentar que no s’hagués comunicat prèviament aquesta decisió, amb una simple trucada. Segons el grup de SOM Espluga, és un altre incompliment del ROM en el seu article 10.1 1,: “El Ple es reuneix a convocatòria de l’Alcalde. Amb la convocatòria, es trametrà a tots els Regidors l’Ordre del Dia elaborat per l’Alcalde i es tindran en compte tant les propostes dels diferents òrgans de l’Ajuntament, com les dels Regidors, de les Entitats o dels ciutadans en els termes que es diran més endavant.” Miró va dir, textualment “Entre aquest fet i la posició que han pres en la moció de la sobirania fiscal i en altres assumptes que hem anat tractant ja en aquesta legislatura, sembla que la Independència només els interessi en campanya electoral.”

Miró exposava un tercer fet, produït el anterior al ple, 14 de desembre. Hi va haver un Consell d’Alcaldes a la seu del Consell Comarcal, en motiu de la visita a la comarca de la Consellera de Governació. En aquest Consell d’Alcaldes, a més de la presentació de la llei de transparència, es van tractar diversos temes però hi havia una cadira buida: la del representant de l’Espluga. Miró va lamentar que ni l’alcalde ni la primera tinent d’alcalde ni el segon tinent d’alcalde hi assistissin. L’alcaldessa accidental va respondre que no en tenia constància i que no sabia si al Consell d’Alcaldes podia anar-hi una persona que no fos l’alcalde. També va deixar clar que aquestes coses s’havien de comunicar a l’alcalde. Miró li replica que altres pobles envien un altre representant al Consell d’Alcaldes; per tant, l’Espluga també ho podria fer. Quant a dir-li al David Rovira les altres coses directament, el regidor de SOM va manifestar que ja en tenia intenció, però que no hi era.

Just abans de donar pas al torn de preguntes del públic, l’Antoni Vendrell va agrair la feina feta per part de Associació de Defensa Forestal (ADF) en la intervenció en el foc de la casa en la carretera de les Masies. Xavier Rosell va aprofitar l’avinentesa per recordar a l’equip de govern que cal donar suport amb tot el que sigui possible a aquesta entitat, ja que és necessària per al municipi. Va proposar que l’equip de govern agraeixi a aquesta entitat la seva tasca amb una dotació major al pressupost, tal i com aquesta entitat havia reclamat. Rosell va recordar que l’equip de govern no havia acceptat cap partida per vestits i un cotxe nou per a l’ADF. L’equip de govern informa que no té constància d’aquesta demanda i que les subvencions per aquesta entitat vénen determinades pel número de personal que té inscrit. Consultades les bases, la concessió de subvencions va relacionada amb la quantitat de punts que té cada ADF.

El comentari per part de Sr. Vendrell és que es va mantenir una reunió amb l’ADF, però que no els ha presentat cap petició per afegir als pressupostos. Per part de Jordi Torre comenta que sí que és cert que es va tractar el punt dels pressupostos en aquesta reunió amb l’entitat i afegeix que l’ADF sap que les reparacions de la maquinària que utilitzen van a càrrec de l’Ajuntament. El regidor de Medi Ambient reconeix que sí que se’n va parlar.

Grup Municipal SOM Espluga – Acord Municipal
L’Espluga de Francolí, 23 de desembre de 2015.

Comissió de comunicació – Som Espluga
Correu: info@somespluga.cat
Facebook.com/somespluga
Twitter @somespluga

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s